Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.013 for området ved Hasserisvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Dette tillæg ændrer bebyggelseprocenten for ejendommen Hasserisvej 124 - matr.nr. 10e, Aalborg Ladegård, Hasseris.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere om nye bygninger eller tilbygninger kan indpasses i et område. F.eks. bygningens udformning, bygningens placering på grunden (afstand til skel), bygningens omfang (bebyggelsesprocent) og bygningens højde.

Kommunen har vurderet, at en bebyggelsesprocent på 50 på ejendommen Hasserisvej 124 fortsat sikrer områdets arkitektoniske kvaliteter, det bevaringsværdige miljø og det grønne præg, og samtidig at der sikres mulighed for en fortsat udvikling. For den øvrige del af rammeområdet fastholdes den eksisterende bebyggelsesprocent på 40.

Indenfor kommuneplanrammen ændres etageantallet fra max 2½ til 3 etager, dog fastholdes bygningshøjden på max 12,5 m. Dette gøres for mere nutidige byggerier også kan indpasses i området.

Bebyggelsesprocent:

 • Ved bebyggelsesprocent forstås etagearealets procentvise andel af grundens areal.
 • Bebyggelsesprocenten bestemmer altså, hvor stort et hus må være i forhold til den grund, det bygges på.
Etageareal:
 • Etageareal beregnes ved sammenlægning af bruttoarealerne af samtlige etager herunder kældre og udnyttelige tagetager samt altanlukninger, udestuer, forbindelsesgange og lignende.
 • Til etageareal medregnes ikke:
  • Den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end 1,25 m under loftet i kælderen.
  • Åbne altaner.
  • Små bygninger med en grundflade på indtil 10m².
  • Affaldsrum i terrænniveau.
  • Sikringsrum til sikringsrumspligtige bygninger med forskriftsmæssig størrelse samt offentlige beskyttelsesrum, der er
   myndighedsgodkendte.
  • Hemse med et areal på indtil 4,5 m².
  • Udvendige trappers og altanganges projektion på terræn.
  • Udvendige brandtrapper (flugtvejstrapper).
Beregning:
 • Etageareal (huset) x 100 / grundens størrelse = bebyggelsesprocenten
Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-3-109.

10-11-2014