Kommuneplan forsiden

Redegørelse, tillæg 3.007 ændret anvendelse ved Søskendehjemmet på Annebergvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Vest Aalborg (Hasseris) og omfatter rammeområde 3.3.O4 Annebergvej m.m. Området er udlagt til boliger, klinikker, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institution, rekreative formål og teknisk anlæg.

Rammeområde 3.3.O4 bliver reduceret, og der tillades yderligere bebyggelse i den østlige del af området med en max. bebyggelsesprocent på 80. Derforuden udlægges et nyt rammeområde 3.3.D3 Søskendehjemmet til blandet bolig og erhverv.

Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer
Planforslagets baggrund

I forbindelse med lokalplanlægning for et område ved Søskendehjemmet på Annebergvej, ældrecentret Vestergården og Frejaparken justeres rammeafgrænsningen i kommuneplanen og der fastsættes nye anvendelses- og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-3-107, Blandet bolig og erhverv, Annebergvej, Hasseris.

13-12-2010