Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 3.014 for Vestre Fjordpark

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for et område ved Fjordbadet (friluftsbadet) samt bydelsbekrivelser og kommuneplanrammer, der er berørt af ophævelsen af "Lindholmlinjen".

Ændringer ved Vestre fjordbad
Målet er at skabe rammerne for en fornyelse af friluftsbadet. Området fungerer i dag som et eftertragtet sommerudflugtsmål men præges af manglende sammenhæng til fjorden, diffuse rumoplevelser og utidssvarende faciliteter.

Helhedsplan
Idéskitse til udnyttelse af området

Området har en planlægningsmæssig relation til området som et nærrekreativt åndehul for Vestbyen og Midtbyen.

I kommuneplanrammen gives mulighed for, at der kan opføres bebyggelse, hvor områdets funktioner kan drage nytte af hinandens faciliteter. Den funktionelle begrundelse for den kystnære placering skyldes de vandrelaterede aktiviteter, der er og vil forblive i området. Eksempel på de vandrelaterede aktiviteter, som allerede i dag findes i området, er dykkerklubben, kano/kajak-sejlads, vinterbadere m.fl. Også naturvejlederne har hjemme i området. Det er derfor også et mål, at forbedre mulighederne for natur- og kulturformidling.

Skraafoto_friluftsbad_2013
Skråfoto fra Vestre Fjordparks vestlige side.

Vestre Fjordpark ligger kystnært i den vestlige del af Aalborg by.

Området er mod nord afgrænset af fjorden, og i de øvrige retninger omkranset af bymæssig benyggelse.

Ændring i kommuneplanrammer

 
3-014_rammer _for
Gældende kommuneplanrammer

De nye planer for Vestre Fjordbadet (blå skravering)omfatter de eksisterende rammeområder 3.4.R6 Fjordbadet, 3.4.R7 Fjordbyen m.m. og en meget lille del af rammeområderne 3.4.O1 Skydebanevej, 3.4.O2 Vesterkæret og 3.4.R4 Travbanen m.m. Områderne er udlagt som rekreative og offentlige formål.

3-014_rammer _nu
Kort med nye rammer

På baggrund af beslutninger om ny helhedsplan for Vestre Fjordpark er følgende ændret:

3.4.R6 Fjordbadet

 • Rammens mål er ajourført.
 • Kulturelle formål (formidling) er tilføjet som anvendelsesmulighed.
 • Afgrænsning er ændret.

3.4.O1 Skydebanevej, 3.4.O2 Vesterkæret, 3.4.R4 Travbanen og 3.4.R7 Fjordbyen m.m.

 • Afgrænsning er ændret.

I forbindelse med revisionen af kommuneplanen  er grænsen mellem område 3.4.O2 og område 3.4.R4 også ændret, så boldbanen umiddelbart vest for Vesterkærets Skole flyttes fra Institutionslandskabet til Fritidslandskabet.

Boldbanen har en naturlig sammenhæng med de øvrige boldbaner i området og benyttes i sammenhæng med dem. Boldbanen kan stadig sammen med de øvrige baner benyttes af Vesterkærets Skole.

Ændring i zoneforhold

 

3-014_zoneforhold
Gældende zoneforhold

Størstedelen af området ligger i dag i landzone (grønt areal).

En kommende planlægning skal overfører rammerne 3.4.R6 og 3.4.R7 til byzone (rødt areal).

 
 

 Ændring i kystnærhedszonen

 

3-014_kystnærhedszone _for
Gældende kystnærhedszoner
3-014_kystnærhedszone _nu
Ændret kystnærhedszone

Området ligger i kystnærhedszonen.

Jf. kommuneplanens retningslinie 11.4.1 skal kystnærhedszone friholdes for byudvikling m.m. Der kan etableres støttepunkter for friluftslivet herunder formidlingsaktiviteter.

Ved planlægning overføres området til byzone og dermed ændres området til planlagt kystnærhedszone jf. retningslinie 11.4.2.

De ændringer, der kan foretages i område, vil ikke påvirke skylinen, og allerede i dag er der bebyggelse henholdsvis øst, vest og syd for arealet, hvorved en udnyttelse af området ikke visuelt vil ændre på byens udstrækning.

 
 

Rekreative stier

 

 3-014_rekreative -stier

Gennem rammeområderne løber overordnerede rekreative stier.

Jf. kommuneplanens retningslinie 11.2.6 skal offentligheden sikres tilgængelighed via et sammenhængende stinet og forbindelserne skal opretholdes.

Vestre Fjordpark indgår i en unik sammenhæng med fjordlandskabets forskellige områder med hver deres karakteristika og funktion. Sammen danner de rammen om rekreation og friluftsliv.

Stierne på illustrationsplanen for Mølholm er også tilpasset nyt idégrundlag for Vestre Fjordpark.

 
 

Kiler

 

3-014_kiler

Området ved Friluftsbadet ligger i "Limfjordskilen"

Jf. retningslinie 11.1.2 skal friluftslivet understøttes og forbedres, ligesom der samtidigt skal sikres sammenhæng for dyre og planteliv.

 
 

 Klimatilpasning

 

 3-014_klima
Høj risiko for oversvømmelse (røde områder).

Store dele af kommuneplanrammen 3.6.R6 Vestre Fjordpark ligger i områder med høj risiko for oversvømmelse.

Jf. retningslinie 2.1.6 skal lokalplaner i områder med med høj risiko (5% eller mere i 2050) for oversvømmelse (rød markering på kort) redegøre for klimatilpasningstiltag.

 
 

Vejreservation ophæves

 

3-014_planlagt -vej

Gennem området er en vejreservation til en 3. Limfjordsforbindelse "Lindholmlinjen".

Med dette tillæg ophæves denne i sin helhed - se nedenfor.

Ændringer i forbindelse med ophævelse af Lindholmlinien
Vejdirektoratets VVM-redegørelse for en 3. Limfjordsforbindelse indeholder tre forskellige linjeføringer: Egholmlinjen, Lindholmlinjen og en parallel tunnelforbindelse. For at skabe lokal klarhed omkring planlægningen og arealudviklingen er der (i aftale mellem regeringen i forbindelse med forlig om elektricificeringen af jernbanen af 7. februar 2012) truffet afgørelse om at lindholmlinjen fravælges.

På baggrund af beslutningen om ophævelsen af vejreservationen er der sket rettelser i retningslinie 13.1 Veje, hvor vejreservationen for "Lindholmlinjen" er fjernet, og i følgende kommuneplanrammer:

Rammer -lindholmlinje _for
Gældende reservationer og rammer. Gul linje viser "Lindholmreservationen".

 

Rammer -lindholmlinje _nu
Ændret reservationer og rammer.

1.2.R1
Lindholm Fjordpark

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

2.4.D1 Ved Thistedvej

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Bebyggelsesregulerende bestemmelser er tilpasset til bygningsrelementet
 • Afgrænsningen er udvidet.

2.4.I1
Lindholm Industripark

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.
 • Afgræsningen udvides.

2.4.R1
Åblink og Voerbjerglund

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

2.4.R2
Lindholm Camping

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

2.4.R4
Ved Åvej

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

2.4.T1
Lindholmlinien

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.
 • Afgrænsningen indskrænkes. Dog reserveres der fortsat areal til teknisk anlæg (vejanlæg) ved Thistedvej/ Lufthavnsvej.

2.5.R1
Voerbjerg Kær

 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

3.4.A1
Fjordengene

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

3.4.H1
Norden

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

3.4.O2
Vesterkæret

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

3.4.R1
HF Norden

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

3.4.R4
Travbanen m.m.

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

3.4.R6
Fjordbadet

 • Tekst om reservation fjernes.
 • Vejreservation er fjernet fra illustrationsplan.

Kortet i retningslinie 13.1 Veje er ændret, så vejreservationen for "Lindholmlinjen" udgår.

 Planlagt -vej _foer
Vejreservationer før ophævelsen af "Linholmlinjen".
Planlagt -vej _nu
Vejreservationer efter ophævelen af "Lindholmlinjen".
Planforslagets baggrund

Der har længe været et ønske om at skabe rammerne for en fornyelse af friluftsbadet. Der er på denne baggrund lavet en moderne og visionær helhedsplan for et nyt fjordbad - Vestre Fjordpark.

Helhedsplanen har dannet baggrund for udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Lokalplanen danner rammerne for udformningen af friluftsbadet, foreningsliv, vandsportskurser og formidling af Limfjordens natur og kulturhistorie.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

16-06-2014