Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.033 for boliger, Bygaden 20-22, Gl. Hasseris

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Lokalplan 3-3-115 samt kommuneplantillæg 3.033 er udarbejdet for at muliggøre en ny boligbebyggelse omkring to ejendomme beliggende på Bygaden 20 og 22 i Gl. Hasseris. Lokalplanen har til formål at sikre, at udformningen af den nye bebyggelse sker med afsæt i områdets traditionelle byggestil, at bebyggelsen gennem arkitektur og materialer harmonerer med områdets øvrige bygninger og at områdets grønne karakter med høje træer ud mod Bygaden og læhegn ud mod engene bevares.

Området ligger ved nærværende plans udarbejdelse inden for kommuneplanramme 3.3.D1 "Gl. Hasseris" og kommuneplanramme 3.3.B1 "Hasseris Enge". Med kommuneplantillæget vil rammeområde 3.3.D1 blive udvidet, så en større del af lokalplanens område indgår i kommuneplanrammen for Gl. Hasseris.

Ændringen af de omtalte kommuneplanrammers geografiske afgrænsning er illustreret på nedenstående kort.

3 3 115 Foerogefter 1000

Den del af lokalplanen, som med kommuneplantillæget vil være omfattet af rammeområde 3.3.D1 "Gl. Hasseris", vil indgå i kommuneplanrammens delområde 3. Det vil sige, at de "bebyggelsesregulerende bestemmelser fastlægges i en lokalplan". Dette skyldes, at lokalplanen ikke fastsætter bebyggelsesregulerende bestemmelser for området som helhed, men mere specifikt på de enkelte delområder i lokalplanen.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har modtaget en henvendelse fra ejere af ejendommene Bygaden 20 og Bygaden 22, som ønsker at omdanne deres ejendom. Da det ønskede projekt ikke kan realiseres indenfor gældende plangrundlag, blev der i perioden 30. april - 31. maj 2019 afholdt en fordebat, suppleret med et borgermøde, hvor der var mulighed for at komme med input og idéer til det indkomne projekt.

På baggrund af de indkomne indsigelser ifm. fordebatten, blev det  på By- og Landskabsudvalgets møde d. 25 april 2019 besluttet at igangsgætte en lokalplanlægning for ejendommen.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplanen.

Overordnede bindinger

Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Planens afgrænsning ligger i udkanten af Aalborg by inden for et i forvejen bebygget område. Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 4 km nordvest for planens område. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at planlægningen af nyt byggeri til boligformål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planens område ligger inden for udbredelsesområdet for en række dyrearter opført på habitatdirektivets bilag IV. De eneste arter, som potentielt  kunne have yngle- eller rasteområde inden for området, er arter af flagermus. Det kan ikke udelukkes, at området sporadisk benyttes af flagermus som fødesøgningsområde, eller at læhegnet fungerer som ledelinie for flagermus. Det vurderes dog, at området ikke udgør et væsentligt yngle- eller rasteområde for arter af flagermus.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-3-115.

31-08-2020