Kommuneplan forsiden

Redegørelse for tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for to områder udlagt til henholdsvis boligformål og til erhvervsformål i Kærby, og omfatter det nuværende rammeområde 3.1.B1 Kærby, samt et rammeområde udlagt til erhvervsformål, rammeområde 3.1.H1 Gabriel m.m.

Et mindre område ønskes tilbageført fra bolig- til erhvervsformål.

Begge rammeområder indeholder principielt de samme anvendelsesbestemmelser.


Afgrænsningen af tidligere kommuneplanrammer 3.1.B1 og 3.1.H1

Afgrænsningen af 3.1.H1 og 3.1.B1 rammeområder nye de af
Planforslagets baggrund

Virksomheden Gabriel er under renovering til mere serviceorienterede erhverv, og vil i den forbindelse have behov for en udvidelse af parkeringaarealerne. Arealet som ønskes indrettet til parkeringsareal, er udlagt til boligformål, og skal derfor ændres til erhvervsformål.

Det tidligere baneareal langs boligerne mod syd ligger relativt højt og ønskes benyttet som stiforbindelse mellem Østeråstien og Kjærs Møllestien.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

09-09-2013