Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.012 for City Syd

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for City Syd i Skalborg, og det omfatter rammeområde 3.6.B1 Drastrup, 3.6.C1 City Syd, 3.6.H1 Krebsen m.m., 3.6.H2 Vægten m.m. og 3.6.N1 Drastrup Skov.

 3-012_rammer _foer  3-012_rammer _nu
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

En del af den eksisterende kommuneplanramme 3.6.B1 overgår til kommuneplanrammen 3.6.H2 for at sikre en bedre udnyttelse af arealerne.

Kommuneplanrammen 3.6.H1 reduceres. Kommuneplanens retningslinie 13.1 indeholder en vejreservation (linjeføring og planlægningszone) til en 3. limfjordsforbindelse vest om Aalborg. Denne reservation sikrer en 200 meter bred korridor til et fremtidigt vejanlæg. Dette vejareal udtages af rammen 3.6.H1 og overgår til kommuneplanrammen 3.6.N1.

Den eksisterende kommuneplanramme 3.6.C1 City Syd er ændret, så der står, at området mod sydvest skal afgrænses af et beplantningsbælte -som ikke længere er et 15 m bredt bælte, da det ikke fysisk kan etableres på grund af eksisterende bebyggelse.

Som opfølgning på "Hovedstruktur 2013 - en Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune", der har stor fokus på detailhandelsstrukturen i Aalborg og definerer en mere klar rollefordeling mellem Aalborg Midtby og City Syd - er kulturelle formål udgået af anvendelsesmulighederne i kommuneplanrammen 3.6.C1. Rollefordelingen fremgår blandt andet af det overordnede mål om, at Midtbyens regionale kultur-, handels- og oplevelsestilbud sammen med det regionale handelscenter, City Syd, skal styrkes som en vigtig konkurrenceparameter for at løfte Aalborg som Norddanmarks vækstdynamo. Anvendelsesmuligheden institutioner er ligeledes udgået af kommuneplanrammen 3.6.C1, da denne anvendelse ikke naturligt hører hjemme i et regionalt handelscenter.

 

Butikker
Planloven giver mulighed for, at Aalborg Kommune kan planlægge for 3 store udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² i hver byrådsperiode. Butikkerne bringes i spil via Planstrategien og kan kun placeres i Aalborg bymidte alternativt i City Syd. Byrådet har den 8. april 2013 besluttet, at reservere to af de store udvalgsvarebutikker i byrådsperiode 2010-2013 til

  • (2. butik i byrådsperiode 2010-2013) konvertering af den eksisterende 20.000 m² store butik Bauhaus i City Syd fra en "butik til særlig pladskrævende varegrupper" til en "stor udvalgsvarebutik" samt
  • (3. butik i byrådsperiode 2010-2013) nyetablering og/eller modernisering af den eksisterende bygningsmasse indenfor gældende afgrænsning af aflastningsområdet City Syd - konkret udvidelse/omdannelse af eksisterende bygning på Nibevej 1C til en 3.500 m² stor møbelbutik.

Kommuneplanrammen for City Syd og retningslinie 7.1.2 Aflastningsområde City Syd er tilrettet i overensstemmelse med denne beslutning.

Særlig redegørelse vedrørende de store udvalgsvarebutikker
Planloven definerer, at placering af de store udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet City Syd kræver, at der redegøres for, hvorfor en placering i bymidten ikke er mulig. 

Baggrunden for konvertering af Bauhaus fra "butik til særlig pladskrævende varer" til "udvalgsvarebutik" er, at det ønskede Bauhauskoncept i City Syd ikke falder indenfor kravene i planloven for butikker til særlig pladskrævende varegrupper.

Bauhaus kan godt defineres som en butik, der forhandler planter, havebrugsvarer, tømmer og byggematerialer (særlig pladskrævende varer), men kravet om, at det særlige afsnit til varer, der ikke er særlig pladskrævende, max må være 2.000 m², har Bauhaus vanskeligt ved at overholde. Derfor vil ønsket om realisering af det oprindelige Bauhauskoncept betyde, at butikken skal konverteres til en udvalgsvarebutik.

Kravet vedrørende en redegørelse for, hvorfor en placering i bymidten ikke er mulig, giver derfor ikke mening i dette konkrete tilfælde. For det første er der tale om konvertering af en allerede eksisterende butik, for det andet vil butikken på 20.000 m² ikke engang som ny kunne etableres i bymidten.

Kravet om redegørelse for, at den 3. store udvalgsbutik ikke kan ligge i midtbyen, er heller ikke relevant, da byrådets ønske netop er at opgradere den eksisterende bygningsmasse i City Syd ved bl.a. at udvidelse/omdanne den eksisterende bygning på knap 1.777 m² til en ny udvalgsvarebutik på 3.500 m² i to etager. Der er tale om opgradering af en eksisterende møbelbutik, der allerede er etableret i City Syd.  

Butikker til særlig pladskrævende varer
Som konsekvens af konverteringen af Bauhaus er området til butikker med pladskrævende varegrupper ændret (se nedenstående kort) - Bauhaus er udgået, og området er udvidet i overensstemmelse med tilpasningen af kommuneplanrammen 3.6.H2.

 3-6-C1_pladskr -varer _for  3-6-C1_pladskr -varer _efter
Område til butikker med pladskrævende varegrupper før.
Område til butikker med pladskrævende varegrupper nu.

Zoneforhold
En del af arealet i den nye kommuneplanramme 3.6.N1 er i dag byzone. Dette areal tilbageføres til landzone. 

 Zoneforhold _foer  Zoneforhold _efter
Eksisterende zoneforhold
Fremtidige zoneforhold

Redaktionelle ændringer
Både i retningslinjen og i kommuneplanrammerne er der yderligere sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Aalborg Kommune har iværksat et planlægningsarbejde med udarbejdelse af en ny lokalplan 3-6-107 Erhverv og butikker, syd for Vægten, City Syd, Skalborg.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og de fremtidige ønsker til udviklingen i City Syd.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-6-107.

08-09-2014