Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.004 for ændring af del af Mulighedernes Park

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Kommuneplantillægget er et tillæg til lokalplanrammerne som kan tilvejebringes efter planlovens § 23c som en mindre ændringer i kommuneplanens rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper.

Ændringerne vedrører rammeområde 3.5.R1 Sælsagre (Mulighedernes Park), hvoraf en lille del foreslås ændres til offentlige formål.

Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og et ønske om at kunne opføre tre nye bygninger i området. Nemlig et aktivitets- og fælleshus med faciliteter til beboerne og byparkens brugere, kaldet ressourcehuset, en evt. fremtidig multihal i tilknytning til ressourcehuset, med mulighed for udnyttelse af fællesfaciliteter og en ny vuggestue.

Kommuneplantillægget skal også danne basis for vedtagelsen af lokalplan 3-5-102.

Tillægget ændrer ikke anvendelsesbestemmelser for rammeområde 3.5.R1, men overfører et areal på ca. 0,8 ha af rammeområdet til et nyt område for offentlige formål, betegnet 3.5.O2.

Planforslagets baggrund

Aalborg kommune har vedtaget et byudviklingsprojekt for Skelagerområdet. Projektet tager udgangspunkt i at styrke hele området med både fysiske og sociale tiltag, med bl.a. at skabe et spændende udemiljø for børn og unge. Det er målet at fokusere på områdets kvaliteter og skabe bevidsthed om de gode muligheder, der er for bl.a. børnefamilier.

I kommuneplanrammerne for Sælsagre er vist en ny skitse til hvordan byparken, der er døbt "Mulighedernes Park", skal anlægges og dette arbejde er påbegyndt efter retningslinierne i skitsen, der tager sigte på en egentlig bydelspark, med særlig vægt på aktivitetsmuligheder for børn og unge.

Det er hensigten, at den overordnede oplevelse af området som et åbent landskabstræk i bydelen skal fastholdes. For at skabe varierede aktivitets- og opholdsmuligheder lægges der samtidig op til, at mindre grønne rumme kan afgrænses og målrettes specifikke aktiviteter.

Planforslaget tilsigter med daginstitutionen, ressourcehuset, pit-stopfunktion for parkens motionister og multihallen at understøtte byudviklingsprojektet og facilitere aktiviteterne i byparken inden for et mindre grønt område.

De nuværende rammer giver imidlertid kun mulighed for at opføre mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.

Miljøvurdering

Alle lokalplaner og kommuneplantillæg er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport).

Der er derfor foretaget en såkaldt screening i henhold til loven og det er vurderet at planen ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette er begrundet i:

  • At planen omfatter et mindre område på lokalt plan,
  • At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet,
  • At planen ikke omfatter projekter som er nævnt i lovens bilag 3 eller 4.

Der er ved afgørelsen bl. a. lagt vægt på, at kriterierne i lovens bilag 2, pkt. 1 vedr. planens karakteristika kun er relevante for planen kun er relevant for planen med hensyn til følgende miljøforhold, som beskrives nærmere nedenfor:

  • Jordforurening
  • Grundvandsbeskyttelse
  • Trafikkapacitet og sikkerhed
  • Trafikstøj
  • Inddragelsen af rekreativt område
23-03-2009