Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.035 for boliger og erhverv, Hobrovej og Gartnervej, Skalborg

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget ændrer et område ved Hobrovej og Gartnervej i Skalborg til blandede byfunktioner i form af boliger og erhverv. Området har hidtil været delt op i et boligområde og erhvervsområde.

Planlægningen har til formål at realisere visionerne fra byudviklingsplanen for Skalborg, så området ved Hobrovej og Gartnervej kan udvikles som et område til blandede byfunktioner i form af en blanding af boliger og erhverv.

Området er et eksisterende blandet område, hvor der både ligger mindre virksomheder, liberale erhverv, kontorer, boliger og et område udlagt til pladskrævende varer.

Hensigten er at området fortsat skal indeholde blandede byfunktioner, som kan fungere sammen, hvorved det er mulighed for at styrke området som attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø. Området kan indeholde boliger, butikker til særligt pladskrævende varer samt ikke-forurenende erhverv, som kontorvirksomheder, servicevirksomheder samt kreative og innovative erhverv.

3-035_fordebat _gartnervej _rammer

Kort: De nuværende og fremtidige rammer i området.

De nuværende kommuneplanrammer opdeler området hhv. et boligområde og et erhvervsområde.

Den del af erhvervsområdet, der ønskes ændret til blandede byfunktioner, er i forvejen begrænset til virksomheder i miljøklasse 1-2, hvilket svarer til miljøklassen i den fremtidige ramme til blandede byfunktioner. Dertil får området i den fremtidige ramme til blandede byfunktioner en udvidet vifte af anvendelsesmuligheder. Området til butikker til særligt pladskrævende varegrupper fastholdes i sin nuværende afgrænsning.

Den del af boligområdet, der ønskes ændret til blandede byfunktioner, indeholder eksisterende tæt-lave boliger, der oplagt indgår i en bymæssig sammenhæng i kraft af deres placering tæt ved forskellige bymæssige funktioner. Området kan med den fremtidige ramme til blandede byfunktioner styrkes med ny tæt-lav boligbebyggelse, og på sigt kan der opstå muligheder for flere virksomhedstyper i området.

Rammerne for de øvrige dele af hhv. bolig- og erhvervsområdet ændres ikke. I kommuneplanrammerne er der dog sket mindre redaktionelle ændringer.

Planforslagets baggrund

Kommuneplanen ændres på baggrund af en afgørelse fra Planklagenævnet. Afgørelsen ophævede lokalplan 3-6-108, fordi den planlagde for ny støjisoleret boligbebyggelse på et areal uden eksisterende boliger, som i kommuneplanen var udlagt til boligområde. Området skal i stedet være udlagt til blandede byfunktioner i kommuneplanen, for at der kan lokalplanlægges for nye støjisolerede boligbebyggelse på arealet, der ikke har eksisterende boliger. De nye støjisolerede boliger på Gartnervej 142-206 er opført på baggrund af den nu ophævede lokalplan, men kan ikke ibrugtages før der er vedtaget ny planlægning i området, og står derfor tomme pt.

3-035_fordebat _gartnervej _ortofoto

Ortofoto, 2020: De nyopførte støjisolerede boliger på Gartnervej 142-206, der pt. står tomme.

Overordnede bindinger

Natura 2000 og Bilag IV-arter
EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og naturtyper er beskyttede. Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne udgør tilsammen Natura 2000-områderne.

Det er myndighedens ansvar at sikre sig, at der er tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om planen kan skade et Natura 2000-område.

Nærmeste Natura 2000-område er Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, som ligger ca. 6 km nordvest for planområdet. Som følge af den betydelige afstand til Natura 2000-området vurderes, at planlægningen af nyt byggeri til bolig- og erhvervsformål hverken i sig selv eller sammen med andre planer og projekter vil medføre forstyrrende påvirkning ind i Natura 2000-området.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, både inden for og uden for Natura 2000-områderne. Det handler bl.a. om forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder og mod at forstyrre fugle på reder.

Planområdet ligger inden for udbredelsesområdet for en række arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Der er dog ikke registreret beskyttede dyrearter i planområdet. De eneste arter, der potentielt kunne have yngle- eller rasteområde inden for planområdet er arter af flagermus. Planområdet har været under kontinuer forstyrrelse – først i forbindelse med planteskoleformål og senere hen i forbindelse med byggeri. Øst for planområdet ligger der fredskov og større naturarealer, der er egnede yngle-, raste- og fourageringsområder for flagermus. Det vurderes at planområdet ikke udgør et egnet yngle og rasteområde for arter af flagermus.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-6-115.

22-03-2021