Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.018 for plejeboliger ved plejecenteret Birkebo på Forchhammersvej

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Vest Aalborg (Hobrovejskvarteret) og omfatter det eksisterende rammeområder 3.2.B4 Forchhammersvej og 3.2.H1 Rustenborg.

Området 3.2.B4 er et boligområde udlagt til boliger (tæt-lav/etage), klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner og rekreative formål. Bebyggelsesprocenten i området må maksimalt være 50. Bebyggelser kan opføres i op til 2½ etager med en maksimal højde på 8,5 m.

3.2.H1 er et erhvervsområde udlagt til klinikker, kontorer, service, trykkeri o.l. kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner, rekreative formål, tekniske anlæg, engroshandel o.l. og værksteder o.l. Der er en maksimal bebyggelsesprocent på 50. Bebyggelserne kan opføres i maksimalt 3 etager, dog maksimalt i 2 etager langs Forchhammersvej. Bebyggelsernes maksimale højde må ikke overstige 13 m, dog maksimalt 8,5 m langs Forchhammersvej.

Det eksisterende plejecenter Birkebo ligger i rammeområdet 3.2.B4. Kommunen ønsker, at der i tilknytning til plejecenteret opføres 50 nye plejeboliger. Kommunen har derfor valgt at udlægge et nyt rammeområde 3.2.O5 til offentlige formål.

 Kp _rammer _for  Kp _rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Rammeområderne 3.2.B4 og 3.2.H1 bliver reduceret, og der udlægges et nyt rammeområde 3.2.O5. I det nye rammeområde tillades yderligere bebyggelse nord for det eksisterende plejecenter. Bebyggelsesprocenten i dette område fastsættes til maksimalt 90. Etageantallet fastholdes til 2 langs Forchhammersvej, mens der tillades maksimalt 4 etager mod banen. Der skal etableres opholdsareal svarende til 10 % af etagearealet, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt set ud fra området karakter med institutionsbebyggelse.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere om nye bygninger eller tilbygninger kan indpasses i et område, f.eks. bygningens udformning, bygningens placering på grunden (afstand til skel), bygningens omfang (bebyggelsesprocent) og bygningens højde.

Kommunen har vurderet, at en bebyggelsesprocent på 90 fortsat sikrer områdets arkitektoniske kvaliteter og det bevaringsværdige miljø vest for Forchhammersvej og fortsat bevarer områdets grønne præg.

I rammeområdet 3.2.O5 kan der etableres en kiosk eller lignende på max. 250 m².

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-2-105.

23-03-2015