Kommuneplan forsiden

Redegørelse for 3.021

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Tillægget vedrører kommuneplanen for Vest Aalborg (Hobrovejkvarteret) og omfatter det eksisterende rammeområder 3.2.B1 Rømersvej m.m.

Området 3.2.B1 er et boligområde udlagt til boliger (åben-lav), klinikker, kontorer, service, kulturelle formål, fritidsformål, undervisning, institutioner og rekreative formål. Bebyggelsesprocenten i området må i dag maksimalt være 25, dog 100 for Skipper Clement Skolen. Bebyggelser kan opføres i op til 2 etager med en maksimal højde på 8,5 m, dog kan Skipper Clement Skolen opføres i maksimalt 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 18 m.

 3-021_rammer _foer  3-021_rammer _efter
Gældende kommuneplanrammer
Nye kommuneplanrammer

Rammeområdet 3.2.B1 bliver reduceret, og der udlægges et nyt rammeområde 3.2.O6. I det nye rammeområde tillades yderligere bebyggelse øst og vest for den eksisterende skole.

Bebyggelsesprocenten i dette område fastsættes til maksimalt 115. Etageantallet fastholdes til 3 for de eksisterende skole-bygninger, mens der tillades maksimalt 4-5 etager mod banen og maks 2-3 etager mod eksisterende boliger på Gammel Kærvej. Bygningshøjden i rammeområdet fastættes til max. 12 m, dog max 20 m mod Stenosvej.

Der er flere faktorer, der spiller ind, når man skal vurdere om nye bygninger eller tilbygninger kan indpasses i et område, f.eks. bygningens udformning, bygningens placering på grunden (afstand til skel), bygningens omfang (bebyggelsesprocent) og bygningens højde.

Bebyggelsesprocenten i kommuneplanrammen 3.2.B1 ændres til 30 i henhold til bygningsreglement, mens øvrige bebyggelsesregulende bestemmelser fastholdes uændret. Kommunen har vurderet, at en bebyggelsesprocent i 3.2.O6 på 115 fortsat sikrer områdets arkitektoniske kvaliteter og det bevaringsværdige miljø vest for skolen og fortsat bevarer områdets grønne præg.

Miljøvurdering

Kommuneplantillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Kommunen har derfor foretaget en screening af planen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 2 og herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af miljøvurdering, da planen fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen af kommuneplantillægget er foretaget sammen med screening af lokalplan 3-2-103.

12-09-2016