Kommuneplan forsiden

Redegørelse tillæg 3.027 for udvidelse af Aalborg Zoo

Ændringer i forhold til den gældende kommuneplan

Lokalplan 3-2-107 samt kommuneplantillæg 3.027 er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af Aalborg Zoo. Aalborg Zoo arbejder med konkrete planer om udvidelse af indgangsparti og butik, samt ønske om opførelse af restaurant i tilknytning til haveanlægget. Udvidelsen omfatter tilkøb af ejendommen matr. nr. 80abk Aalborg Markjorder, Aalborg.

Kommuneplantillægget omfatter en ændring af kommuneplanramme 3.2.R1 "Skovbakken m.m.", samt ramme nr. 3.2.B2 "Vestre Allé m.m."

Rammeområde 3.2.R1 udvides til også at omfatte matr. nr. 80abk Aalborg Markjorder, Aalborg, som nærværende plans udarbejdelse ligger inden for rammeområde 3.2.B2. 

R_3-027 - Delområde (2)

Inden for rammeområde 3.2.R1 udlægges et delområde (nr. 2) med samme afgrænsning som lokalplanområdet. Rammebestemmelserne for rammeområde 3.2.R1 fastholdes. For delområde 2 ændres rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent fra 15 til 90. Desuden ændres det maksimale tilladte etageantal fra 2 til 3 og bygningshøjden fra 8,5 meter til 11 meter.

Der fastsættes en maksimal butiksstørrelse på 500 m² for butik, der opføres i tilknytning til Aalborg Zoo, da der er tale om en butik og et varesortiment, der understøtter områdets primære funktion som zoologisk have. 

En udvidelse af Aalborg Zoo er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur, der skal sikre, at erhvervsturisme og storbyturisme gives gode vilkår for at skabe liv og omsætning i byen.

Det vurderes at udvidelsen ikke har væsentlig indvirkning på områdets naturværdier, da der udvidelsen omfatter byzoneareal, der overføres til et rekreativt anlæg.

15-01-2018