Kommuneplan forsiden

1.3.H1 Skudehavnsvej

Mål

Området er en del af det prioriterede byomdannelsesområde omkring Skudehavnen, og skal på sigt indgå i den tværgående rekreative forbindelse fra jernbanebroen i øst til Vestbyens fjordpark i vest med funktioner, der kan supplere det omkringliggende områdes rekreative, havne- og fritidsprægede miljø.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den eksisterende produktionsvirksomhed er både bebyggelsesmæssigt i sin udformning, men også som virksomhed uden havnerelation og fremmed for området.

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Værksteder o.l.
Mindre industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 55.
Højde: max. 8,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved nybyggeri samt ved om- og tilbygninger skal et arkitektonisk højt niveau sikres.
Ny bebyggelse skal i formsprog og materialevalg understrege det maritime miljø og beliggenheden ved fjorden.
Muligheden for at anlægge kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Parkerings- og udenomsarealer skal fremstå grønne.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.