Kommuneplan forsiden

1.3.C1 Kastetvej

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til centerformål og at sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området - fx det særprægede, maritime tårn på den tidligere navigationsskole.

Herudover skal der i området sikres gode arealer til udendørs torveaktiviteter og byliv.

Anvendelse

Funktionsintegration kan være med til at skabe liv og dynamik og prioriteres derfor særligt højt i centerområder. Publikumsorienterede funktioner som butikker og restaurationer skal fortrinsvis placeres i stueetagen.

Miljøbelastende aktiviteter som fx benzinsalg kan være svære at passe ind i tætbyen, men det kan være en aktuel anvendelsesmulighed i et et bydelscenter med tilknytning til det overordnede vejnet.


Det afgrænsede butiksområde
Miljø

Området er belastet af støj fra Kastetvej samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området danner overgangen mellem den indre del af Vestbyen og det åbne landskabsrum ud mod Limfjorden.

Op mod Kastetvej er der delvis sluttet randbebyggelse i 2½-4½ etager, bl.a. en del af den tidligere tekstilfabrik, der har særlig interesse i forhold til ønsket om at bevare kulturhistoriske værdier. Yderst mod jernbanen og nærbanestationen ligger den flotte og tidligere navigationsskole i 2½ etage med det særprægede og maritime glastårn. Mod vest trappes randbebyggelsen op i højden, men brydes af en parkeringsplads ved den vestligste, noget lavere, bygning. Bygningen danner sammen med bygningen i Dannebrogsgade et mindre bytorv på hjørnet, som er væsentligt at fastholde.

Fra randbebyggelsen bevæger man sig til et åbent parkeringsrum med adgang til store erhvervs- og kontorbygninger og supermarked.

Pga. den centrale placering i bybilledet lægges der vægt på, at bebyggelserne fremstår som spydspidser, hvad angår god nutidig arkitektur.


Th.ø. den tidligere tekstilfabrik og navigationsskole.
Th.n. Vestbyens lokale dagligvarebutik.

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er også udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Benzinsalg**
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3 
** Evt. inkl. butik/kiosk
Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.7
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K - randbebyggelse før bagbebyggelse.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og omkringliggende bygninger.
Husdybde: ca. 10 m, tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Etablering af opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Bebyggelse langs Kastetvej skal fremstå som randbebyggelse.
Hver opgang langs Kastetvej skal have direkte indgang fra gade eller i port.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik og for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Nybyggeri, om- og tilbygninger i øvrigt skal sikres en høj arkitektonisk standard.
Karakteren af randbebyggelse langs Kastetvej skal bevares og styrkes.
Opholdsarealer og parkeringspladser skal fremstå grønne.
Kvalitetsfyldte torve- og opholdsarealer prioriteres højt.
Udendørs oplag kun på tæt hegnede arealer i tilknytning til bebyggelsen.
Kig til Limfjorden skal sikres.
En lokalplan skal fastlægge retningslinjer for bebyggelsens fremtræden, skiltning, udendørs udstilling og fælles design for byudstyr.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Der skal indpasses synlige affaldsløsninger i bybilledet.
Zoneforhold
Byzone.