Kommuneplan forsiden

1.3.O5 Almenkirke­gården m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til kirke og aktiviteter i relation hertil og til rekreative formål, samt at bevare de arkitektoniske, havearkitektoniske og kulturhistoriske værdier i området.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til offentlige formål.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger som en fredfyldt oase og formidler, sammen med Kildeparken og Skovbakken, overgangen mellem den tætte by og forstadsbebyggelsen langs Hobrovej. Samtidig sammenbinder området bymidten med den sydvestlige landskabskile.

Almenkirkegården er en havearkitektonisk perle, med et fint grid af alleer og en iøjnefaldende hovedakse, der stiger i bløde bølger mod Skovbakken. Fra denne er der er udsigt til såvel Skovbakken og Aalborgtårnet som til byen via hovedaksens forskelligt udformede sidealléer.

Kapellet skæmmes af en utilpasset tilbygning. Ved den 7. sideallé er der adgang til den fint formede urnehal og et lille grønt anlæg. Anlægget, der er en spinkel betonkonstruktion står i kontrast til Ansgar Kirkes smukt detaljerede tunge bygningskrop med det himmelstræbende tårn. Med sin placering sammenbinder Kirken Almenkirkegården og Kildeparkens grønne frodighed.


En af Almenkirkegårdens markante akser. 

Ansgar Kirke knejser ved Vesterbro.
 
 

I forhold til bevaring er områdets bygninger eller dele heraf, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

27-11-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 5.
Yderligere bebyggelse må kun finde sted i tilknytning til driften af kirkegården.
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets grønne sammenhæng til Kildeparken og Skovbakken skal sikres.
Almenkirkegårdens havearkitektoniske udformning skal bevares.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindeligt materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Nybyggeri samt om- og tilbygning skal tilpasses stedet, ligesom et højt arkitektonisk niveau skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Landzone.