Kommuneplan forsiden

1.3.I1 Spritfabrikken

Mål

Området er udpeget som kulturmiljø. Det er derfor væsentligt at sikre kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

Spritfabrikken et velfungerende og velbesøgt erhvervsområde. Hensigten er at fastholde den nuværende anvendelse og rette opmærksomheden mod evt. omdannelsesperspektiver i fremtidige planperioder.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. Det eksisterende lysskilt med Aalborg Akvavit er værd at bevare, både pga. dets historiske fortælleværdi, men også fordi det bidrager til storbystemningen. Herudover vil en velovervejet belysning af promenaden kunne sikre en sammenhæng til de omkringliggende havneområder.

Anvendelse

Områdets nuværende anvendelse ønskes fastholdt.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der hvor C.A. Olesens Gade munder ud i Strandvejen ligger Spritfabrikkens markante fabriksanlæg, med den diagonalt placeret port, som byder velkommen. Fra Poul Pags Gade via C.A. Olesens Gade er der udsigt til Limfjorden.

Randbebyggelsen, der er opført i gule og røde tegl, har en fin rytme og en dekorativ underopdeling af de store murede flader. Detaljerne er indlevede og den håndværksmæssige udførelse af høj kvalitet. Områdets afgrænsning mod havnefronten er af varieret kvalitet. Spritfabrikken afgrænses af et fint længehus, mens områdets vestlige og mere farverige fabriksanlæg afgrænses af trådhegn uden relation til den fornemme placering ved Limfjorden.

Th.ø. Siloerne langs C.A. Olesens Gade og fabriksanlægget er med til at fortælle historie og give området identitet.
Th.n. Fra portåbningen er der indkik til fabrikkens velproportionerede gårdrum, de lave, fint formede administrationsbygninger og de udtryksfulde 4 etagers høje produktionshaller.

 

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes. Der lægges stor vægt på, at den arkitektoniske helhed ikke ødelægges ved uheldige tilbygninger, facadeændringer mv.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er udarbejdet en vejledning om, hvordan man skaber smukke erhvervsområder. Se "Din virksomhed - byens ansigt".

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

27-11-2006
Anvendelse
Tekniske anlæg
Mindre industri
Større industri
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 75.
Bebygget areal: Max. 50%.
Rumfang: Max. 4 m³ pr. m².
Etager: Max. 4.
Højde: Max. 15 m.
Gesimshøjde: Særlige hensyn til bevaringsværdige bygninger og den samlede oplevelse fra fjordsiden, højst 9-12 m.
Miljø
Miljøklasse 3-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3 Risikovirksomhed
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindeligt materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Om- og tilbygninger i øvrigt skal sikre et arkitektonisk højt niveau.
Ny bebyggelse skal placeres under hensyntagen til det oprindelige anlæg og i en arkitektur og kvalitet, der matcher de bevaringsværdige fabriksbygningers fine detaljering.
Identifikationsskabende elementer skal bevares.
Udsigten til Limfjorden fra C.A. Olesensgade må ikke sløres.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets identitet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres. Se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.