Kommuneplan forsiden

1.3.B4 Klostermarken m.fl.

Mål

Det er et mål at fastholde områdets karakter af boligområde samt at bevare arkitektoniske og rekreative kvaliteter.

Anvendelse

Hovedanvendelsen i området er boligformål. Herudover er der mulighed for at etablere mindre institutioner og kulturformål mv. Det forudsættes dog at disse anvendelser kan indpasses naturligt i området, og at den miljømæssige gene for områdets boliger er minimal.

Byggemuligheder

Området anses for værende udbygget.

Miljø

Bebyggelse langs Kong Christians Allé og Annebergvej er belastet af støj fra trafikken.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter en del af den attraktive bebyggelse der hører til Hasseris og Klostermarken. Der er store bevaringsinteresser i området, både i forhold til kvarterets helhed, de enkelte huse og beplantningen. Området opleves meget homogent, hvilket først og fremmest kan tilskrives beplantningsstrukturen. Husene, som er opført over en periode fra 1880'erne og mere end 80 år frem, rummer stor variation, både i størrelse og arkitektur, og repræsenterer et bred udsnit af god dansk byggeskik.


Området har en udpræget grøn karakter, med solide og velbyggede huse.

Områdets bevaringsværdige ejendomme fremgår af retningslinje 5.2.3. Oprindelige overflader, materialevalg og udformning, skal ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Trafik - Veje og stier

Etablering af en cykelsti langs Annebergvej er ifølge vejudbygningsplanen for Aalborg området 2005-2016 er et af de projekter, der skal forbedre fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for cykeltrafikken.

25-10-2019
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Kulturelle formål
Institutioner
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 35 for åben-lav/tæt-lav, Max. 50 for etagebebyggelse, dog max. 120 for matr. nr. 79ia, 79fø, 79ga, 79fæ og 79ev.
Bebyggelsesprocent: for etagebebyggelsen langs Borgmestervænget fremgår af Bilag K -randbebyggelse før bagbebyggelse.
Bebyggelsesprocent i øvrigt: max. 50%.
Etager: Max. 2½, for etagehusene langs Annebergvej og Borgmestervænget dog max. 3½-4½ - tilpasset nabobebyggelsen.
Højde: Max. 12,5 m, for etagebebyggelsen langs Borgmestervænget dog max. 15 m tilpasset nabobebyggelse.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets arkitektoniske kvaliteter og grønne karakter skal bevares.
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Ny bebyggelse tilpasses områdets struktur i forhold til placering, bygningsvolumen, materialer, detaljeringsgrad m.m.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.