Kommuneplan forsiden

1.3.O4 Aalborg Arrest m.fl.

Mål

Målet er at fastholde anvendelsen til offentlige formål og at bevare bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Aalborg Arrest - Det trefløjede bygningsanlæg med tilhørende gårde og omgivende haveanlæg er fredet. Anlægget udgør et markant element i bybilledet.


Aalborg Arrest.

I forhold til bevaring er områdets anden ejendom, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

27-11-2006
Anvendelse
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K.
Etager: Max. 2½.
Højde: Max. 12,5 m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Aalborg arrest med det omgivende haveanlæg er fredet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.