Kommuneplan forsiden

1.3.D2 Vestre Havne­promenade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bygningsmæssige, kulturhistoriske og rekreative værdier i området. Herudover er det intentionen, at byens kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur og byrum. I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. En velovervejet belysning af havnepromenaden, bygninger eller bygningsdele kan sikre en sammenhæng til det vest for liggende havnefrontsområde og kan styrke havneområdets helhed.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til miljøvenlige, blandede bymæssige funktioner.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City.

Publikumsorienterede funktioner som fx butikker, restauranter o.l. skal placeres i stueetagen.

Miljø

Området er belastet af støj fra Vesterbro, Strandvejen og C.A. Olesens Gade.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er bygget med udgangspunkt i en bebyggelsesplan fra 1993, der forlænger Vestbyens karréstruktur helt ud til vandet. Områdets karrébebyggelse følger retningerne fra den lange og markant lige havnefront. Bebyggelsen varierer i udformning, men danner alligevel en helhed ved sammenhænge i materialer og volumener samt ved områdets belægning og beplantning.

Vinkelret på havnefronten er Obels Kanal etableret, der trækker vandelementet helt ind i området, og i tilknytning til denne er der etableret en bypark.

Th-ø. via kanalen er der udsigt til Nørresundby.
 
Th-n. Den tidligere dampmølle er i dag indrettet til andre formål, men vidner stadig om tidligere tider.

 

I forhold til bevaring er enkelte af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige: Den tidligere dampmølle fra 1927, med den markante placering ud til den nye havnepromenade, og C.W.Obels tidligere fabriksbygning. Bygningerne vidner om områdets tidligere virksomheder og har særlig interesse i forhold til ønsket om at bevare kulturhistoriske værdier. Derfor skal ombygning ske med respekt for den oprindelige arkitektur.

I overensstemmelse med ønsket om at styrke Aalborgs identitet som "Byen ved fjorden" og sikre forbindelser fra den bagvedliggende by til Limfjorden er det væsentligt ikke at sløre udsigten fra Strandvejen langs kanalen til Limfjorden.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

28-05-2018
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Butikslignende formål
Restaurant o.l.
Hotel o.l.
Klinikker mv.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Undervisning
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K
Etager: Max. 6 (dog 7 ved enkelte tårnpartier)
Højde: Max. 20 m
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Om- og tilbygning af bevaringsværdige bygninger skal ske med respekt for oprindelige materialevalg, overflader og udformning.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Områdets overordnede karakter af karrébebyggelse skal bevares.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Udsigten til Limfjorden fra Strandvejen via kanalen må ikke sløres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt