Kommuneplan forsiden

1.3.B2 Ny Kastetvej m.fl.

Mål

Det er et mål at fastholde områdets karakter af boligområde og at styrke dets struktur og arkitektoniske kvaliteter.

Anvendelse

Hovedanvendelsen i området er boligformål. Herudover er der mulighed for at etablere butikslignende formål, klinikker mv., kontorer, service, undervisning og mindre institutioner under forudsætning af, at disse anvendelser kan indpasses naturligt i området og ikke ændrer områdets karakter af boligområde, og at den miljømæssige gene for områdets boliger er minimal.

Byggemuligheder

Området anses som værende fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved om- eller nybyggeri.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Kastetvej og Annebergvej samt af støj fra stadion.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området opleves blandet og kontrastfyldt med op til 4 etagers byggeri, som side om side med omkringliggende villaer og garagebygninger virker højt og dominerende. Fx kunne garagebygningerne langs Engtoften med fordel erstattes af ny bebyggelse. I den forbindelse vil det være vigtigt at vælge en bebyggelse, der med placering, volumen og udformning styrker strukturen og skaber et mere harmonisk gaderum.


Området rummer mange fritliggende huse, men der er også etageboliger imellem.

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Trafik - Veje og stier

Etablering af en cykelsti langs Annebergvej er ifølge vejudbygningsplanen for Aalborgområdet 2005-2016 et af de projekter, der skal forbedre fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for cykeltrafikken.

15-01-2018
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav/etage)
Butikslignende formål*
Klinikker mv.*
Kontorer
Service
Undervisning** 
Institutioner
Tekniske anlæg
*Kun langs Kastetvej.
**Kun langs Annebergvej.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K. Øvrige max. 40%, langs Kastetvej dog max. 225%.
Etager: Max. 2½, langs Kastetvej dog max. 5.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: ca. 10 m; tilpasset nabobygninger.
Byggelinier: facade i byggelinie mod gade.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindeligt materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Ny bebyggelse tilpasses områdets dominerende struktur i forhold til placering, bygningsvolumen, materialer, detaljeringsgrad m.m.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.