Kommuneplan forsiden

1.3.D6 Kastetvej, Poul Paghs Gade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.

Det er desuden målet, at området skal rumme attraktive forbindelser mellem de omkringliggende byområder, herunder bymidten, Sygehus Nord-området, Vestbyen, Spritfabrikkens område og havnefronten.

Herudover er det intentionen, at boligmassen i midtbyen bevares og udbygges for at bidrage til byfortætning, hvor der er mulighed for at styrke helheden. Det er intentionen at byens kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur, belysning og byrum.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til blandede bymæssige formål. Publikumsorienterede funktioner som fx butikker og restaurationer skal etableres i stueetagen.

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City.

Byggemuligheder

Området anses som værende fuldt udbygget, med mulighed for byfortætning enkelte steder. Ny bebyggelse kan opføres som tilbygninger, udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved til- om- eller nybygning.

Zone 1 1-3-D6

Luftfoto med zoneinddeling (se byggemuligheder i højre spalte)
Miljø

Området er belastet af støj fra trafik langs Strandvejen, Kastetvej, Vesterbro og Borgergade samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området består overvejende af karrébebyggelser, der varierer meget i byggestil og skala. Især i de blandede områder mellem Strandvejen, Svendsgade/Badehusvej og Valdemarsgade brydes karréstrukturen af fritliggende bygninger eller af opløste bygningsforløb.

Områderne indeholder flere markante bygninger og bygningskomplekser, fx Den katolske Kirke, Kamilianergården, Poul Paghs Gade Skole og en af Vestbyens gamle virksomheder - C.W.Obels gamle fabriksbygninger, der i dag bl.a. er indrettet til kontor- og undervisningsformål. Bygningerne har særlig interesse - både i forhold til arkitektur, men også i forhold til ønsket om at bevare kulturhistoriske værdier.

Langs Vesterbro ses den flotte funkisbebyggelse, som er kendetegnende ved hele Vesterbro. Vesterbro er udpeget som arkitektonisk indsatsområde, og det er ønsket, at byrummet i dets udformning og facadebearbejdning tilføres kvaliteter, der tilgodeser intentionen om et stedsspecifikt byrum.

På trods af støj fra Vesterbros trafik er der udeservering om sommeren enkelte steder langs Vesterbro. Muligheden for funktioner som denne prioriteres højt i området i overensstemmelse med ønsket om at styrke bylivet.

 

Udeservering ved Vesterbro.

Reberbansgade summer af aktivitet.

Et andet helstøbt gaderum, der skal fremhæves er Dalgasgade, som med facadernes smukke reliefvirkning har en stærk oplevelse af perspektiv og tæthed. Bygningerne er velproportionerede med korte facader, samt et detaljeringsniveau og farvespil, der giver en god rytme og variation i gaden.

Reberbansgades smalle vejprofil medvirker til at danne et intimt byrum, og med de mange butikker, restauranter og lignende publikumsorienterede funktioner i stueetagen, er det med til at skabe rammerne for et godt handelsmiljø.

Området var i periode 1998 - 2005 indsatsområde for byfornyelse, hvilket har medført et massiv kvalitetsløft i området, både i forhold til nænsomt istandsatte bygninger og fint renoverede gårdrum.

Sygehus Nord syd for Reberbansgade er et dominerende fikspunkt i området.

Fra Poul Pags Gade via C.A. Olesens Gade er der udsigt til Limfjorden.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".

Trafik - Veje og stier

Kastetvej er prioriteret som pendlerrute fra Aalborg Universitet i Aalborg Øst via Midtbyen til uddannelsesinstitutionerne i Vestbyen. Pendlerruterne skal sikre høj fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklisterne.

11-05-2020
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent:
Zone 1 max. 290, 
Enkelte ejendomme se Bilag K
Randbebyggelse før bagbebyggelse.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: ca. 10 m; tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller i port.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt fra støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Områdets overordnede karakter af sluttet randbebyggelse skal bevares og styrkes.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Det markante kig mod Limfjorden fra Poul Pags Gade må ikke sløres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone