Kommuneplan forsiden

1.3.D4 Ryesgade Skole m.m.

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til blandede bymæssige formål og at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske kvaliteter.

Herudover er det intentionen, at byens kvalitet forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur og byrum.

Anvendelse

Publikumsorienterede funktioner som fx butikker og restaurationer skal etableres i stueetagen langs Kastetvej og Dannebrogsgade.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Vestbyen, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

 

Byggemuligheder

Ny bebyggelse kan opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved om- eller nybyggeri. Der lægges op til at fjerne den eksisterende børnehave og erstatte den med ny bebyggelse tilpasset den tidligere skoles fredede bygningsanlæg.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Kastetvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er meget sammensat i forhold til såvel funktioner som rumlig og arkitektonisk udformning. Det danner samtidig overgang mellem den indre del af Vestbyen og det åbne landskabsrum mod fjorden. Arealerne ud til Strandvejen er udlagt som grønt område og indgår i oplevelsen af hele det grønne område omkring de fredede bygninger. Karakteren er væsentlig at fastholde.

Op mod Kastetvej er der sluttet randbebyggelse fra begyndelsen af århundredet i 3½-4½ etager. Randbebyggelsen fortsætter et stykke ad Dannebrogsgade for at runde bebyggelsen af ind i selve karreen.

Hele den nordlige del af området, hvor den tidligere Ryesgade Skole ligger, er meget åbent og grønt. De smukke symmetrisk anlagte bygninger står nærmest intakte. Administrations- og gymnastikbygningen, de fire pavilloner med to forbindende toiletbygninger samt skolegården (1911 og udvidet 1917 af Oscar Beck) er fredet.

Th. Randbebyggelsen langs Kastetvej.

Indpasning af ny bebyggelse skal ske under hensyntagen til de fredede bygninger.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage) Butikker*
Enkeltstående butikker**
Mindre butikker til salg af egne produkter***
Butikker med værksted
Restaurationer
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende antal boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3 
** Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
*** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K for randbebyggelse langs Kastetvej og den sydlige del af Dannebrogsgade.
For matr. 959am max. 80. I øvrigt max. 45.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og de omkringliggende bygning.
Husdybde: Ca. 10 m tilpasset nabobygning.
Hver opgang langs Kastetvej og den sydlige del af Dannebrogsgade skal have direkte indgang fra gaden eller port.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygning i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Karakteren af sluttet randbebyggelse langs Kastetvej og den sydlige del af Dannebrogsgade skal bevares.
Den tidligere Ryesgade Skole er fredet.
Nybyggeri skal opføres under hensyntagen til de fredede bygninger.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Opholdsarealer, P-pladser og forarealer skal fremstå grønne.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.