Kommuneplan forsiden

1.3.O1 Stadion

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til rekreative og offentlige formål som fx stadion, svømmehal mm.

Herudover er det et mål at bevare og styrke bygningsmæssige og rekreative værdier i området.

Miljø

Området er belastet af støj fra trafikken langs Kastetvej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området domineres af markante fritliggende bygninger.

For områder til almennyttige formål er der en særlig forpligtelse til at sikre at også udenomsarealerne kan udnyttes til gavn for almenvellet.

Samtidig er det et mål, at offentlige byggerier fungerer som spydspidser, hvad angår god nutidig arkitektur.

I forhold til bevaring er enkelte områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.


Områdets grønne stiforbindelse skal bevares 

Det er de markante bygningsvolumener, der dominerer området. 
Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til kollektiv trafik.

Etablering af en cykelsti langs Annebergvej er ifølge vejudbygningsplanen for Aalborgområdet 2005-2016 er et af de projekter, der skal forbedre fremkommelighed, sikkerhed og tryghed for cykeltrafikken.

27-11-2006
Anvendelse
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 50 nord for Annebergvej Max. 100 syd for Annebergvej.
Etager syd for Annebergvej: max. 2½.
Højde: nord for Annebergvej max. 15 m. Syd for Annebergvej: max. 8½ m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur, skala og detaljeringsgrad.
Områdets grønne karakter skal bevares og styrkes.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.