Kommuneplan forsiden

1.3.D7 Kong Christi­ans Allé nord

Mål

Det er et mål at bevare områdets karakter af boligområde og dets arkitektoniske kvaliteter.

Anvendelse

Området kan anvendes til boligformål, kontorer og klinikker.

Miljø

Bebyggelsen er belastet af støj fra trafikken langs Kong Christians Allé.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter en del af den attraktive villabebyggelse i Klostermarkkvarteret. Der er sat fokus på hele områdets arkitektoniske kvaliteter og grønne bevaringsværdige miljø.


Områdets karakter af boligområde skal fastholdes.

I forhold til bevaring er områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

27-11-2006
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Tekniske anlæg
o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30.
Etager: Max. 1½.
Højde: Max. 10½ m.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Områdets grønne karakter skal bevares.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.