Kommuneplan forsiden

1.3.D9 Vesterbro m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området.

Herudover er det intentionen, at boligmassen i Midtbyen bevares og udbygges, hvor der er mulighed for at styrke helheden, og at byens kvalitet som boligområde forbedres bl.a. ved fokus på arkitektur, belysning, byrum m.m.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til blandede bymæssige formål.

Butikker* må kun placeres indenfor den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Området anses som værende fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved om- eller nybyggeri. I den forbindelse er det vigtigt at sikre gode udendørs opholdsarealer.

Miljø

Området er belastet af trafikstøj fra Vesterbro og Hasserisgade samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

En af områdets markante funkisbebyggelser, Enighedslund markerer, i samspil med den grønne byport ved Ansgars Kirken og Kildeparken, overgangen fra forstadsskalaen langs Hobrovej til den tætte by. Herfra består området dels af randbebyggelsen langs Vesterbro og de tilstødende gader, men også af en mere blandet arkitektur og bebyggelsesstruktur, der ligger mellem ovennævnte randbebyggelse og Almenkirkegården.


Enighedslund markerer starten på Vesterbros funkis.

Pladsens cirkelslag i kikkerten.

Vesterbro er udpeget som kulturmiljø og arkitektonisk indsatsområde. Det er ønsket, at byrummet i dets udformning og facadebearbejdning tilføres kvaliteter, der tilgodeser intentionen om et stedsspecifikt byrum.

Knudepunktet, hvor Vesterbro krydser banelegemet, er defineret og formidlet af funkishusene, der i et cirkelslag danner en plads.

I forhold til bevaring er en stor del af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Indgangen til almenkirkegården i Kirkegårdsgade markeres flot af bygningen ved Kirkegårdsgade 3, som er fredet.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Trafik - Veje og stier

Vesterbro er prioriteret som pendlerrute fra Aalborg Midtby til Skalborg. Pendlerruterne skal sikre høj fremkommelighed og trafiksikkerhed for cyklisterne.

12-12-2016
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bymidte - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K -randbebyggelse før bagbebyggelse.
Etager: 2½-6½; tilpasses gaden og omkringliggende bygninger.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: ca. 10 m tilpasset nabobygninger.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Ny bebyggelse skal tilpasses områdets struktur i forhold til placering, bygningsvolumen, materialer, detaljeringsgrad m.m.
Bebyggelsen langs Vesterbro, Sankt Jørgens Gade og Hasserisgade skal bevare karakteren af randbebyggelse.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Kirkegårdsgade 3 er fredet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.