Kommuneplan forsiden

1.3.D1 Skudehavnen / Vestre Både­havn

Mål

Målet med den videre planlægning er at sikre og videreudvikle områdets maritime karakter, og at omdannelsen af skudehavnsområdet tilgodeser offentlig tilgængelighed, havnemiljøet og eksisterende fritidsrelaterede funktioner.

Herudover skal bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området sikres, fx træhusene langs Søsportsvej og beddingerne.

Udsigtslinjer fra byen og stiforbindelser på langs og på tværs i området skal styrkes og videreudvikles i overensstemmelse med ønsket om en bedre tilgængelighed og sammenhæng mellem byen og Limfjorden.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. For det aktuelle område kan det fx være en velovervejet og tilpasset belysning af promenaden langs havnebassinerne, der sikrer en sammenhæng til det øst for liggende havnefrontsområde.

Anvendelse

Det er intentionen, at området skal rumme blandede bymæssige og publikums- og værkstedsorienterede funktioner, der tager afsæt i områdets maritime miljø, og som understøtter aktiviteterne i området.

Zoner _vestre _baadehavn
Områdets inddeling i zoner.
Byggemuligheder

Inden for zone 2 vil der kunne opføres ny bebyggelse tilpasset områdets maritime miljø. Forud for bebyggelse skal der foreligge en lokalplan.

Inden for zone 3 og 5 vil der kun kunne opføres ny bebyggelse i begrænset omfang, og kun med en placering og udformning, der understøtter det nedenfor nævnte miljø.

Ved udformningen af nyt byggeri skal der tages hensyn til den eksisterende hovedpumpestation i zone 4 samt en eventuel fremtidig udbygning af denne.


Referencefoto: Vandkunstens træhuse på Vedbæk Havn.
Miljø

Området er belastet af støj fra Boform og Mathis. Med virksomhedernes nuværende godkendte støjniveau kan der ikke etableres boliger i dele af området.

Arkitektur - Byrum og landskab

Umiddelbart vest for jernbanebroen indledes et langstrakt, rekreativt forløb langs Limfjorden, der først afsluttes ved fabriksområdet Norden umiddelbart efter Marina Fjordpark, vandrehjemmet og campingpladsen. Det er et unikt forløb af gamle bådehavne, selvgroede kolonier samt fint disponerede anlæg til forskellige fritidsaktiviteter.

I det aktuelle område er det de mere organiserede friluftsaktiviteter som fx lystsejlere, bådebyggere, ro-, kano- og kajakklubber og søspejdere som er koncentreret, og sammen med restaurationerne langs Bådehavnsvej skaber et unikt og rekreativt miljø.


Omdannelsesområde og vigtige kig ved Skudehavnen (tv). Stemning ved Skudehavnen (th).

De stemningsfulde træhuse, som huser roklubberne langs Søsportsvej, er med deres materialevalg, fine detaljer og høje arkitektoniske standard eksempler til inspiration i forhold til ombygning og etablering af ny bebyggelse i området.

Bygningerne langs Bådehavnsvej er, med undtagelse af den lille bygning (tidligere iskiosk) i den vestlige ende af området, ikke af samme høje arkitektoniske kvalitet, men bygningernes publikumsorienterede funktioner, som især har betydning mod havnebassinet, deres indbyrdes placering og de mellemliggende "rum" medvirker til at skabe et intimt og stemningsfuldt miljø, der ønskes fastholdt og videreudviklet.

Området mellem de to havnebassiner opleves fortsat som erhvervshavn, hvilket skyldes placeringen af Mathis Værft og det nu lukkede Limfjordsværft. Området står foran en omdannelse, hvor helhed og sammenhæng, tilgængelighed for offentligheden, udendørs opholdsmuligheder, en tilpasset bygningsskala, maritimt miljø, historisk fortælleværdi, værksteder samt publikumsorienterede funktioner er nøgleord.

Den sydlige kajkant af skudehavnens havnebassin opleves som for langt, lige og bart.

Mod vest grænser området op til søspejdernes udsigtspost og marinemuseet røde træbygninger, der understøtter fritidsstemningen i området, dog lettere sløret af skilte i forskellige former og tilfældigt opstillet inventar.


Området rummer bevaringsværdier på flere niveauer: Kloakforsyningens byggeri i zone 4 (tv) er præmieret, mens de bevaringsværdige og stemningsfulde bygninger langs Søsportsvej (th) kan inspirere ved udformning af ny bebyggelse i området.

I forhold til bevaring er flere af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

Ved lukning af Bådehavnsvej i sommermånederne vil der åbnes nye muligheder for udendørs ophold og torvedannelse.


Stiforbindelse langs fjorden skal sikres.
Teknisk forsyning

Området omkring Vestre Bådehavn er forsynet med bygas, der kan udnyttes i restaurationskøkkener, fællesvaskerier, private køkkener, til gaspejse og andre rekreative formål.

23-02-2015
Anvendelse
Boliger (åben-lav i form af husbåde/tæt-lav/etage)*
Enkeltstående butikker#
Mindre butikker til salg af egne produkter##
Restaurant
Kontorer**
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
*med undtagelse af husbåde, kun inden for zone 2 på 1. sal samt zone 5 på 1. sal og herover kun i direkte tilknytning til erhverv.
** Kun syd for Bådehavnsvej indenfor zone 5.
# Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
## Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Zone 1: må kun bebygges med mindre bygninger med relation til havnefunktionen. Herudover må der placeres husbåde i havnebassinet.
Zone 2: Bebyggelsesprocent: max. 50.
Etager: max. 2½. Enkelte bygningsdele kan dog opføres i op til 3½ etage.
Højde: max. 8½ m. For enkelte bygningsdele dog op til 11½ m, jf. ovenstående.
Zone 3 og 5: Etager: max. 2 syd for Bådehavnsvej. Max. 1 etage nord for Bådehavnsvej. Nord for Søsportsvej dog max. 2 etager.
Højde: max. 8½ m.
Zone 4: Etager: max. 2.
Højde: max. 13 m (tryktårn dog max. 16 m). 
Generelt: Opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Miljø
Miljøklasse 1-3, for pumpestation i zone 4 dog op til 3-4, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved om- og tilbygninger i øvrigt skal det arkitektoniske niveau styrkes.
Ny bebyggelse skal i formsprog og materialevalg understrege det maritime miljø og beliggenheden ved fjorden.
Muligheden for at anlægge kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Bevaring af identifikationsskabende elementer prioriteres højt.
Visuelle og fysiske forbindelser mellem Limfjorden og det bagvedliggende byområde skal sikres.
En lokalplan skal fastlægge byggemuligheder og sikre bevaringsværdier, områdets rekreative karakter og primære anvendelse til værksteds- og fritidsrelaterede funktioner.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Der skal indpasses fremtidssikre affaldsløsninger i bybilledet
Zoneforhold
Byzone