Kommuneplan forsiden

1.3.D10 Spritfabrikken

Mål

Spritfabrikkens område er et højt prioriteret byomdannelsesområde, der ligger centralt placeret på Vestre havnefront i Aalborg midtby, og målet er at omdanne det tidligere industriområde til et nyt alsidigt byområde.

Spritfabrikken har stor betydning for Aalborgs identitet som et særligt ikon for byens industritid. De oprindelige produktionsbygninger fra 1931 er fredet af Kulturstyrelsen, og en omdannelse af området skal være med til at styrke området som et særligt værdifuldt kulturmiljø i Aalborg. Målet er at områdets særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier bliver identitetsskabende for den fremtidige udvikling af området.

Spritfabrikken _250px (1)
Kulturstyrelsen har udnævnt den oprindelige spritfabrik til at være ét af Danmarks 25 nationale industrielle kulturarvsminder.

Målet er endvidere at fastsætte rammerne for en omdannelse af det tidligere industriområde, til et nyt bolig- og erhvervsmråde, med fokus på at skabe kulturelle formål, attraktive mødesteder og sikre rekreative forbindelser gennem området og langs havnefronten. Området ligger på kanten mellem den tætte by og det åbne fjordlandskab, og denne overgang skal markeres i den kommende udvikling af området.

Anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig- og erhvervsområde.

I omdannelsesfasen kan eksisterende bygninger uden lokalplanlægning anvendes midlertidigt til anvendelser, der rækker ud over de nævnte formål (fx lager). Forudsætningen er at vejledende afstandskrav til eksisterende miljøfølsomme anvendelser kan overholdes.

Området er beliggende inden for det afgrænsede butiksområde Aalborg City, hvilket giver mulighed for detailhandel i området jf. retningslinje 7.1.1

Byggemuligheder

Ny bebyggelse skal opføres i varierende højder og tæthed.

Området kan bebygges med en bebyggelsesprocent på op til 160 for området som helhed.

Miljø

Rammeområdet er belastet med støj fra Strandvejen og jernbanen

Anvendelsen til boliger og andre støjfølsomme formål forudsætter at trafikstøjen ikke overstiger grænseværdier jf. retningslinje 13.3.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området skal omdannes med fokus på at afspejle Spritfabrikkens særlige industriarkitektur. Ny bebyggelse skal således udformes på en måde så der skabes et arkitektonisk slægtsskab til den fredede bebyggelse, og som dermed kan være med til at understrege områdets særlige karakter og de unikke kulturhistoriske og rumlige kvaliteter.

Ny bebyggelse skal udformes på en måde, så der skabes variation i den samlede bygningsmasse. Desuden skal bebyggelsens orientering, facadeudtryk og materialevalg være med til at skabe slægtsskab til den eksisterende og fredede bebyggelse. Ny bebyggelse placeres på en måde, så der i videst muligt omfang skabes udsigt til fjorden.

Området udgør mødet mellem den tætte midtby og de grønne områder langs fjorden. Dette afspejles i den nye bydels landskabskoncept således at den vestlige del af området har en mere grøn karakter og den østlige, med de fredede bygninger og store industrielle byrum er mere urban i udtrykket. Samme princip findes i havnefronten som bliver meget grøn i overgangen til Fjordmarken ved jernbanebroen.

I forhold til lyssætning er det intentionen, at belysningen i områderne langs havnefronten skal medvirke til at danne en visuel helhed og styrke byens identitet. Det eksisterende lysskilt med Aalborg Akvavit skal bevares, både pga. dets historiske fortælleværdi, men også fordi det bidrager til storbystemningen. Ny belysning i området skal være med til at underbygge den industrielle karakter. Herudover vil en velovervejet belysning af promenaden kunne sikre en sammenhæng til de omkringliggende havneområder.

IMG_3566 (1)
Ø. De markante bygningsvoluminer, gangbroen og den høje skorsten er nogle af de særlige kendetegn ved området.
Th.ø. Den røde markering angiver de fredede produktionsbygninger. Illustration: Kulturstyrelsen
Th.n. Lysskiltet på de oprindelige produktionsbygninger er med til at styrke områdets fortælleværdi, samtidig med at det bidrager til storbystemningen langs havnefronten.

Kulturstyrelsen _oversigt Over Fredede Bygninger _cropped

Spritfabrikken _skilt _250px (2)

Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, jf. retningslinje 5.2.1. Derfor skal en omdannelse af området ske på en måde, så de særlige kvaliteter i området underbygges i forhold til materialevalg, befæstelser, bygningsvoluminer, særlige byrumsdannelser, mv. Nærmere krav til omdannelsen fastlægges i en lokalplan for området.

Der er i området bygninger, som er registreret som bevaringsværdige jf. retningslinje 5.2.3. De konkrete konsekvenser af udpegningen fastlægges i en lokalplan for området.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Brug Byen - Vejledning for skilte, gader og pladser".

Der er udarbejdet et kvalitetsprogram for Spritfabrikkens område, som skal være med til at understøtte en fælles identitet og sammenhæng i området.

Trafik - Veje og stier

Der skal sikres en hensigtsmæssig trafikal tilslutning til det overordnede vejnet.

Parkering skal primært være under terræn.

Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ stiforbindelse langs fjorden.

 

19-06-2017
Anvendelse
Boliger (etage)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel o.l. / restaurant o.l.
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Undervisning
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Samlet butiksareal er fastsat til max. 7.500 m². Heraf max. 3.000 m² dagligvarebutikker med max. 1.500 m² pr. dagligvarebutik. Udvalgsvarebutikker må max. være 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik, dog max. to udvalgsvarebutikker over 1.000 m². Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent for området under ét: 160
Højder: Varierende i 1-10 etager. Enkelte bygninger må opføres som højhuse i op til 12 etager, se retningslinje 5.1.3
Byggemuligheder for delområder fastlægges i en lokalplan for området.

 

 

Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A (Klasse 3 dog kun hvor afstand til boliger er min. 50 m.).
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik samt for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3 Risikovirksomhed
Arkitektur - Byrum og landskab
Områdets fremtidige udtryk skal afspejle områdets særlige industriarkitektur
Ny bebyggelse skal placeres under hensyntagen til det oprindelige byggeri og i en arkitektur og kvalitet, der matcher de fredede produktionsbygningers fine detaljering.
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at området som helhed fremstår varierende i forhold til bygningesvoluminer, bygningshøjder og udtryk. 
Kulturhistoriske spor skal sikres.
Identifikationsskabende elementer skal bevares.
Udsigten til Limfjorden fra C.A. Olesensgade må ikke sløres.
Ny bebyggelse skal så vidt muligt sikres kig til Limjorden
Kvalitetsfyldte og grønne opholdsarealer prioriteres højt.
Arealet langs havnefronten skal udformes på en måde, så der opnås en god sammenhæng med de tilstødende havnearealer.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets identitet.
Fredede og bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres. Se illustrationsplan.
Der skal sikres offentlig adgang til havnearealer/-promenade som led i en ubrudt, rekreativ forbindelse langs fjorden.
Vejadgang til området skal ske fra Strandvejen.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.