Kommuneplan forsiden

1.3.D5 Kastetvej, Absalonsgade, Dannebrogs­gade m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området. Herudover er det intentionen, at boligmassen i midtbyen bevares og udbygges, hvor der er mulighed for at styrke helheden - eksempelvis med ekstra etager, som vist under byggemuligheder. Området fremstår samlet set med en høj standard i forhold til vedligeholdelse og grønne kvaliteter. Det er fortsat et mål, at byens kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur, belysning og byrum. Fx er det et ønske at det grønne areal bag muren på hjørnet af Dannebrogsgade og Helgolandsgade åbnes mere op for kvarterets beboere.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til blandede bymæssige formål med hovedvægten på boliger. Publikumsorienterede funktioner som fx butikker og restaurationer skal etableres i stueetagen.

Butikker* må kun placeres indenfor det afgrænsede bydelscenter - Vestbyen, der er vist med lilla farve på nedenstående kort.

Byggemuligheder

Området anses som værende fuldt udbygget. Ny bebyggelse kan dog opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved om- eller nybyggeri.

Th. En evt. byggemulighed består i en færdiggørelse af randbebyggelsens struktur ved hjørnet af Ryesgade og Helgolandsgade.
Miljø

Området er belastet af trafikstøj fra Kastetvej, Dannebrogsgade og Annebergvej, samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området består overvejende af karrébebyggelse, opført over en periode på mere end hundrede år og i forskelligartet byggestil og skala. Enkelte steder brydes karréstrukturen af markante fritliggende bygninger eller af opløste bygningsforløb.

Området var i 1990'erne indsatsområde for byfornyelse, hvilket har medført et massivt kvalitetsløft i området, både i forhold til nænsomt istandsatte bygninger og fint renoverede gårdrum og små pladsdannelser. Fx ligger der i den høje karré mellem Dybbølgade og Absalonsgade et lille men smukt detaljeret gårdrum, hvor belægning, vand og beplantning danner en homogen helhed.

Th. Grønne nicher i gaderummet og renoverede gårdrum er en stor kvalitet i området.

Ved Fredericiagade er der opført bebyggelse, der ved bygningernes placering, danner små grønne pladser, som giver lys til gaden, men også mulighed for behageligt ophold ud mod gaderummet, og hermed forbedrer byrummets kvalitet.

Området indeholder to af Vestbyens gamle virksomheder - den tidligere Aalborg Margarinefabrik i Fredericiagade og den gamle rugbrødsfabrik i Helgolandsgade - der er ombygget og indrettet til andre formål. Bygningerne har særlig interesse i forhold til ønsket om at bevare kulturhistoriske værdier.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

Der er udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Trafik - Veje og stier

Der er i 2006 etableret cykelsti på Dannebrogsgade mellem Kastetvej og Strandvejen.

09-08-2021
Anvendelse
Etageboligbebyggelse
Kontor- og serviceerhverv
Bydelscenter*
Publikumsorienterede serviceerhverv
Uddannelsesinstitutioner
Sundhedsinstitutioner
Daginstitutioner
Døgninstitutioner
Kulturelle institutioner
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Eksisterende boligetagemeter (boligareal) skal bibeholdes.
*  Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 1.000 m² pr. udvalgsvarebutik i afgrænset bydelscenter - se kort
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.3
Enkeltstående butikker: Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.5
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K -randbebyggelse før bagbebyggelse.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: ca. 10 m; tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Hver opgang skal have direkte indgang fra gaden eller i port.
Fælles opholdsareal: Opholdsareal prioriteres forud for P-pladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj fra trafik samt fra støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Områdets overordnede karakter af sluttet randbebyggelse skal bevares og styrkes.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Markant beplantning skal bevares.
Kulturhistoriske værdier skal sikres.
Det markante kig mod Aalborg Tårnet fra Absalonsgade må ikke sløres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt
Zoneforhold
Byzone