Kommuneplan forsiden

1.3.O2 Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sct. Jørgens Gade

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til offentlige formål og at sikre strukturen samt bygningsmæssige, rekreative og kulturhistoriske værdier i området.

Området kan tilføres nybyggeri, som kan være med til at udvikle området til et kreativt miljø for kultur og undervisning.

Der kan i området også forekomme udendørs aktiviteter.

Byggemuligheder

Kommuneplanramme 1.3.O2 deles op i to delområder, henholdsvis delområde 1 og 2.

1.053 Delområder

Miljø

Området er belastet af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området ligger som et bælte mellem Vestbyens etagebebyggelser mod nord og villaområderne mod syd. Området rummer overvejende markante fritliggende bygninger og bygningskomplekser fra sidste del af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet.

Trods den store arkitektoniske spændvidde kendetegnes bygningerne ved brug af gedigne materialer og en kompromisløs håndværksmæssig udførelse og kvalitet. Den 12 etager høje bygning nord for Katedralskolen, skiller sig dog noget ud, med en stil der ligger meget op af Sygehusets bygninger fra 1960'erne. Det er intentionen at fastholde det høje kvalitetsniveau.

Hovedparten af områdets ejendomme er således, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være bevaringsværdige. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

Et andet træk, der ønskes bevaret, er områdets grønne og ordnede karakter - de græsklædte arealer og store flotte træer.


Områdets flotte og markante bebyggelser ligger som perler på en snor langs Saxogade.

Vor Frelser Kirke ligger smukt på hjørnet af Absalonsgade. Kirkens murede tårn og kobberspir er et markant fikspunkt, som er med til at give Vestbyen identitet. Fra Absalonsgade er der også udsigt til Aalborgtårnet.

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på god adgang til kollektiv trafik, samt gode, trygge og sikre forhold for bløde trafikanter.

Parkeringspladsen ved Gåsepigen skal sammen med området ved Sygehus Nord byomdannes. I den forbindelse kan der etableres en ny adgang til området under eller over jernbanen, via Saxogade. Det nye vejanlæg skal dels give adgang til nyt parkeringsanlæg og dels nye stiforbindelser, der forbinder Annebergvej/Saxogade med Vesterbro.

Vægterstien mellem Saxogade og Reberbansgade samt forbindelsen mellem Saxogade og Sankt Jørgens Gade skal bevares.

Langs jernbanen kan der etableres en forbindelse for bløde trafikanter, der skal være med til at forbinde Kulturbroen med Østerådalen. Der kan desuden etableres en forbindelse for gående og cyklister over banen i den sydlige del af området.

25-10-2019
Anvendelse
Mindre butikker til salg af egne produkter*
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K
Bebyggelsesprocent for delområde 2: Max. 95.
Bebyggelsesprocent i øvrigt: Max. 90.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning af bevaringsværdig bebyggelse skal oprindelig materialevalg, overflade og udformning opretholdes/genskabes.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger i øvrigt skal et højt arkitektonisk niveau sikres.
Områdets overordnede karakter, med fritliggende bygninger i en grøn bund, skal bevares.
De store træer i området skal bevares.
Opholdsarealer, parkeringspladser og forarealer skal fremstå grønne.
Det markante kig mod Aalborgtårnet fra Absalonsgade må ikke sløres.
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Byzone.