Kommuneplan forsiden

1.3.D3 Brolandingen

Mål

Målet er at fastholde områdets anvendelse til blandede bymæssige formål.

Anvendelse

Området er en del af den afgrænsede bymidte - Aalborg City, der er vist nedenstående kort.

Byggemuligheder

Der er mulighed for at opføre ny bebyggelse i op til 3 etager. Det er dog vigtigt, at den samlede bebyggelseshøjde holdes så langt under højden på de bagvedliggende funkishuse, at den eksisterende byfront og skyline bevares.

Miljø

Området er belastet af trafikstøj fra Strandvejen, Gl. Strandvej og Limfjordsbroen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er afgrænset af Strandvejen mod nord, Gl. Strandvej mod syd og af Limfjordsbroen mod øst.

Overgangen fra Vesterbros tætte byrum er brat, men varsles udtryksfuldt af højhuset og broens spændte bue. I et nu skifter rumoplevelsen fra det mørke retningsbestemte gaderum til det åbne og lyse fjordlandskab.

Højhuset er et markant fikspunkt og tydelig i byens skyline. Herudover er området bebygget med lav bebyggelse, der formmæssigt følger vejforløbets krumning. Ved eventuelle ombygninger er det væsentligt at bebyggelsen fortsat underordner sig den bagvedliggende byfront.


Højhuset er et markant fikspunkt i byens skyline mod fjorden.
Bagved ses funkis byfronten.

Området set fra krydset mellem Strandvejen og Gl. Strandvej.
Trafik - Veje og stier

Vesterbro har en væsentlig funktion i forhold til fremkommeligheden på tværs af Limfjorden for biler såvel som for cyklister og fodgængere.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: se Bilag K.
Etager: max. 3, højhuset dog max. 11.
Husdybde: tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinje 13.3
Arkitektur - Byrum og landskab
Nybyggeri skal opføres under hensyntagen til byfronten langs Gl. Strandvej.
Ved nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der sikres et højt arkitektonisk niveau.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Lyssætning: særlige hensyn til den samlede oplevelse fra fjordsiden samt til områdets helhed.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.