Kommuneplan forsiden

1.3.C2 Vesterbro m.fl.

Mål

Målet er at fastholde områdets blandede bymæssige anvendelse samt at sikre bygningsmæssige og kulturhistoriske værdier i området. Det er intentionen, at boligmassen i Midtbyen bevares og udbygges, hvor der er mulighed for at styrke helheden, og at byens kvalitet som boligområde forbedres, bl.a. ved fokus på arkitektur, belysning og byrum. Herudover er det intentionen at forbedre parkeringsfaciliteterne for Midtbyen ved at åbne mulighed for et parkeringshus på parkeringspladsen bag Vesterbro.

Anvendelse

Området skal fortsat anvendes til miljøvenlige, blandede bymæssige funktioner.


Den afgrænsede bymidte - Aalborg City
Byggemuligheder

Der reserveres mulighed for at opføre et parkeringshus langs banelegemet på den nuværende parkeringsplads bag Vesterbros randbebyggelse. Herudover kan der opføres en randbebyggelse langs Stengades sydside.

Ny bebyggelse i øvrigt kan opføres som udfyldnings- eller erstatningsbyggeri, hvor der er tale om stærkt nedslidte eller utilpassede bygninger uden særlig bevaringsværdi, eller hvor helheden vurderes at kunne styrkes ved om- eller nybyggeri.

Miljø

Området er belastet af støj fra Vesterbro og Reberbansgade samt af støj og vibrationer fra jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området omfatter karréerne mellem Vesterbro, Reberbansgade og Urbansgade, en del af bebyggelsen langs Stengade samt parkeringspladsen, hvor den gamle rutebilsstation fra 1930'erne lå.

Bebyggelsen i området er opført i perioden fra 1770 til 1990 og i forskelligartet byggestil og skala. I området støder rester fra den gamle bystruktur, fra tiden før gadegennembruddet i 1930-38, sammen med den funktionalistiske byggestil fra 1930'erne. Området domineres dog af den flotte funkisbebyggelse, som er kendetegnende ved hele Vesterbro. Her skal Vesterbro 51, 63 og 89 fremhæves for den gennemarbejdede arkitektur og tilpasning som afsluttende hjørnebygninger og point de vues. Vesterbro 55 afspejler også sin position som fikspunkt i Prinsensgade og fremhæver porten til den gamle rutebilstation.

Th. På parkeringspladsen bag Vesterbro åbnes der mulighed for etablering af et parkeringshus

Vesterbro 51 er et markant fikspunkt når man kommer til området fra syd

Vesterbro er udpeget som kulturmiljø og arkitektonisk indsatsområde, og det er ønsket, at byrummet i dets udformning og facadebearbejdning tilføres kvaliteter, der tilgodeser intentionen om et stedsspecifikt byrum.

Det gamle åløb, der løber fra Gåsepigen mod nord-vest skal friholdes for bebyggelse og lignende.

Parkeringspladsen bag Vesterbro ligger ubearbejdet hen. Et parkeringshus placeret op mod jernbanen og en evt. randbebyggelse langs Stengade vil kunne styrke byrummets helhed. Det er intentionen, at parkeringshuset via dets placering på grunden skal afskærme for støj fra jernbanen og herved forbedre mulighederne for at skabe kvalitetsfyldte opholdsarealer for områdets boliger.

I forhold til bevaring er hovedparten af områdets ejendomme, som det fremgår af retningslinje 5.2.3, vurderet til at være af bevaringsværdi. Derfor skal oprindelige overflader, materialevalg og udformning, ved om- og tilbygninger samt almindelig vedligeholdelse, fastholdes/genskabes.

En del af Vesterbro 77, Brigadér Hallings Gård Aalborg - det gamle forhus med kvist over midten og trekantgavle over endefagene - er fredet.

Der er udarbejdet en facade- og skiltevejledning for Aalborg og Nørresundby Midtby. Her kan der hentes inspiration og vejledning - også i forhold til andre områder. Se "Din facade - byens ansigt".

For centerområder er der en særlig forpligtelse til at sikre gode arealer til udendørs torveaktiviteter og byliv.

Der er udarbejdet en vejledning om brug af gågader, torve, pladser og fortove. Her kan der blandt andet hentes inspiration og vejledning om udendørs udstilling. Se "Gader og pladser - til glæde for alle".

Trafik - Veje og stier

Vesterbro skal fortsat fungere som overordnet trafikvej. Cykelstier og fortove skal sikre at Vesterbro også fremover bibeholder sin væsentlige betydning for såvel cykeltrafikken som for fodgængere.

Der er planlagt et fremtidigt parkeringshus på parkeringspladsen bag Vesterbro.

08-05-2017
Anvendelse
Boliger (etage)
Butikker*
Hotel og restaurant
Klinikker (ikke dyreklinik)
Kontorer
Service
Trykkeri o.l.
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Værksteder o.l.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 3.500 m² pr. dagligvarebutik og max. 2.000 m² pr. udvalgsvarebutik Se uddybende vilkår i retningslinje 7.1.1
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: for se Bilag K -randbebyggelse før bagbebyggelse.
Bebyggelsesprocent for parkeringspladsen bag Vesterbro max. 235.
Etager: Max. 6½; tilpasset omkringliggende bebyggelse.
Gesimshøjde: tilpasset gaden og den omkringliggende bebyggelse.
Husdybde: 8-10 m; tilpasset nabobygninger og særlige funktioner.
Hver opgang i randbebyggelsen skal have direkte indgang fra gaden eller i port.
Fælles opholdsareal: Etablering af opholdsarealer prioriteres forud for parkeringspladser.
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A.
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik samt fra støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Ved om- og tilbygning skal oprindelige materialevalg, overflader og udformning opretholdes/genskabes.
Nybyggeri skal tilpasses områdets struktur og skala, men udtrykke sin egen tids arkitektur.
Områdets overordnede karakter af sluttet randbebyggelse skal bevares og styrkes.
Kvalitetsfyldte opholdsarealer prioriteres højt.
Historiske spor skal bevares.
En del af bygningen Vesterbro 77 er fredet.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinje 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Parkeringsanlæg, se retningslinje 13.12
Teknisk forsyning
Fjernvarmepligt.