Kommuneplan forsiden

1.3.R1 Søheltens Have m.fl.

Mål

Målet er at anvende området til rekreative formål og fritidsformål, samt at bevare og bygge videre på de havearkitektoniske kvaliteter i området.

Der skal sikres stier på langs og på tværs i området for at forbinde den bagvedliggende by og Limfjorden med de rekreative friluftsaktiviteter, der knytter sig hertil. Samtidig er det væsentligt at sikre de visuelle forbindelser. Fx har der tidligere været et langt kig fra Ryesgade ned til roklubbens fine bygning. Ved en evt. omlægning af bådoplag skal denne udsigt søges reetableret.

Der skal ligeledes sikres stiforbindelse til de vestfor liggende rekreative områder, der indgår i Vestbyens Fjordpark.Partier fra Søheltenes Have.
Miljø

Området er belastet af støj fra Boform og Mathis.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området er en del af en overordnet tværgående landskabskile, der strækker sig fra Jernbanebroen i øst til fjordengene i vest.

Fjordmarken er Vestbyens bypark, cirkusplads og festplads ved særlige lejligheder. De store cirkulære træplantninger er rumskabende og bevaringsværdige.

Søheltenes have er et fint disponeret haveanlæg, der blev etableret i midten af 1990érne i et samarbejde med områdets beboere. Anlægget opdeles af stiforbindelser på langs og på tværs og kendetegnes ved terræn- og beplantningsmæssigt varierede rum med en mere intim karakter.

Området mellem Vestre Fjordvej og Suensonsgade omfatter det grønne areal vest og syd for produktionsvirksomheden, som er uden havnerealtion såvel i sin udformning som anvendelse. En landskabelig bearbejdning af arealet, evt. med opførelse af mindre bygninger med relation til stedet og havneområdets faciliteter kunne styrke hele havneområdets rekreative kvaliteter. 

Th.ø. Fra Søheltens have.
Th.n. Fjordmarken er bydelens festplads.

 

 

Trafik - Veje og stier

Til sikring af bymiljøet i Vestbyen er der jf. Vejudbygningsplanen planlagt en ombygning af Strandvejen-Peder Skrams Gade og Vestre Fjordvej, hvor et smallere profil skal være med til at styrke sammenhængen i området og forbindelsen til Limfjorden.

27-11-2006
Anvendelse
Fritidsformål
Rekreative formål
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 5 m.
Miljø
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinje 4.1.3
Grænseværdier for støj og vibrationer fra jernbanen, se retningslinje 13.3.
Arkitektur - Byrum og landskab
Markant beplantning skal bevares.
Havearkitektoniske kvaliteter skal bevares.
Parkeringspladser skal fremstå grønne.
Bebyggelse skal i formsprog og materialevalg tilpasses beliggenheden ved fjorden.
Ved etablering af evt. beplantning og mindre bygninger skal udsigten fra de bagvedliggende tværveje tilgodeses.
Det lange kig fra Vestre Fjordvej, Suensonsgade og Ryesgade til området ved Limfjorden må ikke sløres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Betinget fjernvarmepligt.
Zoneforhold
Byzone.