Kommuneplan forsiden

7.9.N4 Hobrovej

Mål

Målet er en afbalanceret skovtilplantning, som understreger bakkelandskabet, skaber nye rekreative muligheder og at forbedrer spredningsmulighederne for planter og dyr. Skoven skal også medvirke til at skabe et tæt grønt rum omkring motorvejen - som en kontrast til Østerådalens åbne landskaber.

Arkitektur - Byrum og landskab

Målet er et varieret skov- og bakkelandskab, hvor fx bølgende bakkepartier friholdes for skov.
13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug
Naturbeskyttelse
Skovrejsning

Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Der kan opføres mindre bygninger til fritids-/rekreative formål.
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m) og fortidsminder (100m).
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal have karakter af et varieret morænelandskab med hovedvægt på skov.
Kulturspor i landskabet skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Højspændings-ledninger
Naturgasledning
Betinget naturgaspligt langs Hobrovej
Zoneforhold
Landzone
Andre planer