Kommuneplan forsiden

7.9.A3 Lundby Mark

Mål

Målet er at bevare områdets kvaliteter som landbrugsområde samtidig med, at grundvandet beskyttes mod forurening. Området omfatter både en del af bakkelandskabet og Romdrup Ådal. Målet er at sikre et oplevelsesrigt samspil mellem de forskellige landskabstyper.


Læhegn kan understrege et bølgende terræn på en fin måde.
Anvendelse

Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift.

Det er hensigten, at et areal ved Gistrup, som er afgrænset i lokalplan 08-012, fortsat skal kunne anvendes til en mindre transformerstation.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Miljø

Området påvirkes af støj fra Hadsund Landevej.

Arkitektur - Byrum og landskab

Den vestlige del af området har karakter af et åbent plateau i bakkelandskabet. På kanten til Romdrup Ådal kan man visse steder opleve et markant kuperet terræn. I den østlige del af området folder det åbne englandskab omkring Romdrup Å sig ud.


Ådalen er i dag meget præget af konventionel landbrugsdrift. På sigt er det hensigten af gennemføre et naturgenopretningsprojekt for ådalen.

Området rummer også værdifulde kulturmiljøer: De fredede gravhøje Kobbelhøj og Kongehøj syd for Lundby, omgivelserne til Gunderup Kirke og Romdrup samt en række mindre fortidsminder.

Det åbne landskab har mange kvaliteter, som det er hensigten at fastholde. Vest for Vaarst og på bakkerne syd for Klarup er det dog hensigten at skabe mindre byskove.

På grund af landskabets åbne karakter lægges der vægt på, at den eksisterende byggestil i området respekteres, fx ved at nye boliger udformes som længehuse. Ydervægge udføres typisk som blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader.


Kongehøj udgør et markant landemærke,
når man færdes ad Hadsund Landevej.
18-01-2021
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Grundvandsbeskyttelse
Skovrejsning, råstofgravning og tekniske anlæg kun på arealer vist på illustrationsplan.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m), å (150 m) og fortidsminde (100 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse langs Romdrup Å.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området i øvrigt skal fremstå som et åbent landskab med læhegn, bynære skove o.l.
Kig til Gunderup Kirke, Kongehøj og Lundby Bakker skal sikres.
Kulturspor skal sikres.
Historisk fredning
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den egnskarakteristiske byggeskik.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Arealreservation Egnsplanvej
Teknisk forsyning
Reservation til højspændingstracé
Naturgasledning
Zoneforhold
Landzone
Del af vejareal er i byzone
Andre planer