Kommuneplan forsiden

7.9.L6 Oppelstrup

Mål

Målet er at sikre det særlige ved Oppelstrup - herunder dalbeliggenheden, landsbyens naturkarakter og bevaringsværdig bebyggelse. Det er også et mål at sikre landsbyen et fortsat eksistensgrundlag.


Det bevaringsværdige landsbymiljø er indrettet, så der er god plads til børnene.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Der drives fortsat landbrug i Oppelstrup.
Byggemuligheder

Der kan kun tillades samlede enkeltprojekter på max. 6 boliger i alt. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.


Oppelstrup er et attraktivt landligt bosætningssted - her et nyopført træhus.
Arkitektur - Byrum og landskab

Oppelstrup er en åben grøn landsbystruktur med et langstrakt forløb i en af morænelandskabets dybe dale. Det er hensigten, at ny bebyggelse skal indpasses under hensyntagen til, at disse væsentlige karaktertræk skal bevares.

Der lægges også vægt på, at ny bebyggelse udformes under hensyntagen til de eksisterende landsbykvaliteter. Enten ved at bebyggelsen tager udgangspunkt i de historiske byggetraditioner eller ved at den på anden vis tilpasses naturomgivelserne - fx ved at der bygges i træ.


De afgræssede grønne arealer omkring branddammene udgør et karakterfuldt omdrejningspunkt for landsbyen.

Nogle steder er den historiske byggestil med succes tilføjet nye detaljer - her en halvmur med spansk inspiration.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige strukturer skal respekteres.
Området skal fremstå med naturkarakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone