Kommuneplan forsiden

7.9.T3 Biogasanlæg Torderupvej

Mål

Eksisterende biogasanlæg inden for området kan udvides. Dertil kommer at grundvandet skal sikres mod forurening.

Anvendelse

Området må kun anvendes til biogasanlæg.

27-08-2007
Anvendelse
Tekniske anlæg (kun biogasanlæg)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Der må ikke opføres eller indrettes ny bebyggelse, bortset fra bygninger m.v., der er nødvendige for områdets anvendelse til biogasanlæg.
Miljø
Miljøklasse 6-7, se Bilag A
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Afskærmende beplantning mod det åbne land
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone
Planforslag
 
Andre planer