Kommuneplan forsiden

7.9.A1 Dall Mark

Mål

Området udgør den landskabelige overgang mellem skov-/bakkelandskabet og Østerådalen. Det er derfor målet, at den åbne karakter skal fastholdes. Der lægges også vægt på at beskytte grundvandet mod forurening.

Anvendelse

Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Miljø

Området berøres af støj fra skyde- og motocrossbane, samt fra motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Området har en åben karakter med et skrånende/bølgende terræn ned mod Østerådalen. Visuelt har det en tæt forbindelse til det bevaringsværdige landsbymiljø i Dall.
13-09-2004
Anvendelse
Landbrug (ekstensiv)
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Beskyttelseslinier: Å (150 m) og
fortidsminde (100 m)
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Støj fra fritidsanlæg
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et åbent bakkelandskab med læhegn o.l.
Kulturspor skal sikres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Højspændingstracé og naturgasledning gennem området
Betinget naturgaspligt langs Ferslevvej
 
Zoneforhold
Landzone