Kommuneplan forsiden

7.9.L9 Volsted

Mål

Målet er at sikre landsbyens særlige karakter - herunder fortestrukturen og bebyggelsens udformning. Det er også et mål at sikre landsbyen et fortsat eksistensgrundlag.


Bebyggelsen ligger i en oval struktur omkring fortens åbne grønne rum.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

Byggemuligheder

Volsted fremstår uspoleret i sin struktur. Der er ikke føjet nye bebyggelser til i større stil. Det er hensigten at fastholde dette karaktertræk.

Der kan kun tillades samlede enkeltprojekter på max. 4 boliger i alt, for så vidt angår nybyggeri. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.


Denne smukke gård med driftsbygninger af kløvede marksten udgør sammen med kirken et markant indgangsparti til Volsted fra nord.
Arkitektur - Byrum og landskab

Den åbne forte skaber et særligt landligt miljø i Volsted. Landsbyfællesskabet er klart defineret, og samtidig er der rigeligt med plads til den enkelte. Forten er fredet.

Bebyggelsen består ældre tre- eller firelængede gårde, ældre landsbyhuse og villaer samt enkelte nyere parcelhuse. Gårdene er en del af den bevaringsværdige fortestruktur, og det er hensigten at bevare og bygge videre på dette karaktertræk.

Det kan fx føres ud i livet ved at nye bygninger udformes som længehuse. Ydervægge kan fx udføres som blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke kirken og landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer.
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Beskyttelseslinier: Kirke (300 m og sø (150 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Provst Exner fredning og historisk fredning
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone