Kommuneplan forsiden

7.9.L10 Haals

Mål

Målet er at sikre Haals et fortsat eksistensgrundlag gennem udviklingsmuligheder, som er afstemt efter bevaringshensyn.

Anvendelse

Hensigten er at understøtte Haals ved at give mulighed for en bred vifte af erhvervsudviklingsmuligheder. Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der desuden skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


De store gårde med aktiv landbrugsdrift fylder meget i Haals.
Byggemuligheder

Der kan kun tillades samlede enkeltprojekter på max. 6 boliger i alt. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbykarakteren og skabe basis for løbende integration af nye beboere.


Græsningsfolde og andre grønne ophold i landsbystrukturen tilfører landsbymiljøet kvalitet. Det er hensigten at fastholde den åbne grønne landsbystruktur.

Mod øst markeres landsbyens kant på en fin måde af et gammelt træ.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Markant beplantning skal bevares.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone