Kommuneplan forsiden

7.9.L7 Gunderup

Mål

Målet er at sikre landsbyens særlige karakter - herunder kirkens fremtrædende placering, de grønne træk samt bevaringsværdige bygninger og vejforløb. Det er også et mål at sikre Gunderup et fortsat eksistensgrundlag.


Gunderup Bygade er et bevaringsværdigt vejforløb. Det er blandt andet særligt på grund af samspillet mellem disse bygninger med kløvede marksten.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 10 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Beliggenheden ved Hadsund Landevej har skabt basis for lokal dagligvareforsyning.
Byggemuligheder

Der kan kun tillades samlede enkeltprojekter på mindre end 6 boliger i alt - for så vidt angår nybyggeri. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Hvis det tidligere Plejehjem "Bøgelunden" eller tidligere landbrugsbygninger ombygges til boligformål, kan der evt. tillades et samlet enkeltprojekt på mere end 6 boliger i alt.


Ad Gunderupvej kommer markerne helt tæt på vejen. For at bevare dette karaktertræk ønskes arealerne også friholdt for bebyggelse fremover.
Arkitektur - Byrum og landskab

Hensigten er blandt andet at bevare landsbyens åbne grønne struktur.


Gunderup Kirke udgør et markant landemærke for hele egnen.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke kirken og landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Beskyttet natur (§3) og dige (§4)
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske vejforløb og grønne træk skal respekteres.
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Provst Exner fredning
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone