Kommuneplan forsiden

7.9.R1 Ørnhøj

Mål

Målet er at sikre areal til Ørnhøj golfbane med dertil hørende bygninger, anlæg og aktivitetsmuligheder. Der lægges også vægt på at beskytte grundvandet mod forurening.

Anvendelse

Hvis områdets anvendelse til fritidsformål og rekreative formål ophører, skal det overgå til ekstensiv landbrugsdrift (vedvarende græs).

Arkitektur - Byrum og landskab

Golfbanen er en del af det kuperede landskab vest for Gistrup. Beplantning kan medvirke til at understrege oplevelsen af terrænformerne.
23-11-2009
Anvendelse
Butik (max. 1)
Restaurant
Kontorer
Fritidsformål
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Grundvandsbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Bruttoetageareal: Max. 250 m² for butikken
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.7
Byggemuligheder
Kun bygninger som er nødvendige for områdets anvendelse og kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse
Højde: Max. 8,5 m
Byggelinie: Skov (300 m)
Miljø
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Beplantning skal understrege landskabets former og skabe rum.
Beplantningsbælte langs Nøvlingvej
Parkering og evt. oplag skal afskærmes med beplantning.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den karakteristiske byggeskik på landet.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Vejadgang fra Nøvlingvej
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Teknisk forsyning
Naturgasledning
Zoneforhold
Landzone