Kommuneplan forsiden

7.9.N1 Sydøstskoven

Mål

Målet er at skabe et større sammenhængende skovområde i den sydøstlige del af kommunen. Skoven har til formål at beskytte grundvandsressourcen, at understrege bakkelandskabet, skabe nye rekreative muligheder og at forbedre spredningsmulighederne for planter og dyr.


Det karakteristiske landskab på Dall Hede er fredet.
Anvendelse

Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på skov.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hensigten er, at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som de eksisterende bygninger.

Arkitektur - Byrum og landskab

I Lundby Bakker, på Dall Hede og på et mindre areal ved Nøvlingvej er der deklareret landskabsfredninger. For Lundby Bakker og Dall Hede har fredningerne også til formål at sikre offentlighedens adgang.

Med de nye skovområder er det hensigten at skabe et afvekslende landskab med op til 40% lysninger. Det bærende princip er, at der plantes skov på højtbeliggende arealer, mens dalstrøg, gamle kystskrænter, vigtige udsigskiler mv. friholdes.

I landskabeligt åbne områder kan nye bygninger fx udformes som længehuse med ydervægge i blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage på beboelsesbygninger kan udføres i tegl (ikke glaseret) eller skifer, tage på lader og øvrige erhvervsbygninger kan fx beklædes med pandeplader. I skovområder kan der fx bygges i træ.


Landskabet omkring Flamsted rummer også store rekreative kvaliteter. Her en opstemmet sø med tilløb til Lindenborg Å.

Syd for Nøvling reetableres den tidligere grusgrav som skov.
24-02-2014
Anvendelse
Kulturelle formål (kun museum, naturformidling o.l.)
Undervisning (kun naturskole o.l.)
Institutioner (kun naturinstitutioner for børn og unge o.l.)
Rekreative formål
Fritidsanlæg (erstatningsbaner ved Gug Boldklub)
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Skovrejsning
Grundvandsbeskyttelse
Råstofgravning i området fremgår af retningslinie 11.2.7.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m) og fortidsminder (100 m)
Miljø
Beskyttet natur (§3)
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Støjkonsekvenser fra motor- og skydebaner
Der skal sikres en sammenhængende økologisk forbindelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et varieret skov- og bakkelandskab.
Kulturspor skal sikres
Landskabsfredninger og rekreative fredninger
Råstofgrave skal efterbehandles som naturområder.
Bygninger skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses omgivelsernes karakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se afsnit 6.
Teknisk forsyning
Naturgasledning
Reservation til højspændingsledning
Zoneforhold
Landzone og sommerhusområde
Del af vejareal er i byzone