Kommuneplan forsiden

7.9.R3 Volsted forte

Mål

Målet er at sikre landsbyforten i Volsted som et unikt vidnesbyrd om landsbyens historie, og som et rekreativt samlingspunkt.


Forten skaber et åbent grønt samlingsrum i landsbyen. Forten kan afgræsses.
Byggemuligheder

Det er hensigten, at forten skal friholdes for bebyggelse. Forsamlingshuset kan dog genopføres på eksisterende sokkel.

13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Kun mindre bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Arkitektur - Byrum og landskab
Kulturspor skal sikres.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Landzone