Kommuneplan forsiden

7.9.N3 Ådalene

Mål

Målet er at beskytte de landskabelige kvaliteter og naturen i Lindenborg Ådal, Skiveren Ådal og Østerådalen. Området omfatter også det værdifulde kulturmiljø omkring Volsted, som det er et mål at beskytte. Endelig lægges der vægt på at underbygge de rekreative muligheder i området.

Anvendelse

Engene i Østerådalen udgør en fin kontrast til bakkelandskabet. I billedets højre side ses udkanten af den lille landbebyggelse Nøtten, der ligger på kanten af ådalen.

Det er hensigten, at der skal kunne etableres mindre støttepunkter for friluftsaktiviteter i tilknytning til det rekreative stinet.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.

Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger til rekreative formål - uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hensigten er, at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som de eksisterende bygninger.

Miljø

Østerådalen påvirkes af støj fra motorvejen og jernbanen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Også Lindenborg Ådal rummer et karakteristisk englandskab.

I den nordlige del af Østerådalen er der gennemført et naturgenopretningsprojekt. På sigt er det hensigten at videreføre naturgenopretningen mod syd.

Det uforstyrrede landskab i Østerådalen brydes af motorvejen og et højspændingstracé. Der lægges vægt på, at fremtidige ledninger så vidt muligt føres som kabler af hensyn til landskabet.

Der lægges vægt på at undgå spredt bebyggelse omkring Volsted af bevaringshensyn i forhold til fortestrukturen.

Nye bygninger kan fx udformes som længehuse med ydervægge i blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage kan fx udføres i tegl (ikke glaseret), skifer eller beklædes med pandeplader. Bygninger til rekreative formål kan også udføres i træ.


Fra luften fornemmes Skiverens landskabelige forløb tydeligt.

Der er særlige beskyttelseshensyn i forhold til det værdifulde kulturmiljø omkring Volsted. Vej- og markstrukturen bærer fortsat karakteristiske spor efter en stjerneudskiftning. 
13-09-2004
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1
Højde: Max. 6 m
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m), å (150 m) og fortidsminder (100 m)
Miljø
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Beskyttet natur (§3)
Sammenhængende økologisk forbindelse gennem området
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabets åbne karakter skal fastholdes.
Kulturmiljøet omkring Volsted skal sikres.
Kulturspor skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses det omgivende landskabs karakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Teknisk forsyning
Naturgasledning
Højspændingstracé og reservation til ny tracé
Højspændingsledninger føres som kabler.
Betinget naturgaspligt langs Dall Møllevej og Dallvej
Zoneforhold
Landzone
Del af vejareal er i byzone