Kommuneplan forsiden

7.9.L8 Mjels

Mål

Målet er at sikre landsbyens særlige karakter - herunder randbeliggenheden. Det er også et mål at sikre landsbyen et fortsat eksistensgrundlag.

Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 4 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Mjels Kalkværk ligger - som en visuelt meget nærværende arbejdsplads - på den anden side af Volstedvej.
Byggemuligheder

Der kan kun tillades ét samlet enkeltprojekt på max. 4 boliger i alt i planperioden. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Arkitektur - Byrum og landskab

Der lægges vægt på at fastholde landsbyens åbne grønne karakter med en markant landskabelig afgrænsning mod Østerådalen.

Mjels rummer bevaringsværdig bebyggelse, som ikke fremgår af Bilag I, da de ligger i lavere bevaringskategorier. Det er hensigten, at en lokalplan skal medvirke til at præcisere bevaringshensynene.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
Max. 1 bolig årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige og historiske strukturer skal respekteres.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Teknisk forsyning
Naturgasledning
Zoneforhold
Landzone