Kommuneplan forsiden

7.9.L3 Lundby

Mål

Målet er at sikre landsbyens særlige karakter - herunder dalbeliggenheden og relationen til Kongehøj/Kobbelhøj. Det er også et mål at sikre landsbyen et fortsat eksistensgrundlag.


Lundby Bygade rummer en blanding af ældre landsbyhuse og nyere parcelhuse.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 4 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Ad Lundby Mosevej præges landsbymiljøet af gårde og markant beplantning.
Byggemuligheder

Der kan kun tillades ét samlet enkeltprojekt på max. 4 boliger i alt i planperioden. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Arkitektur - Byrum og landskab

Lundby er en åben grøn landsbystruktur med en karakteristisk beliggenhed i en dalsænkning i bakkelandskabet - og med Lundby Bakker mod nord og de fredede gravhøje Kobbelhøj/Kongehøj mod syd.
23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30 for åben-lav boliger og max 40 for anden bebyggelse
Etager: Max. 2
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
Max. 1 bolig årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabelige og historiske strukturer skal respekteres.
Kig til landsbyen fra syd skal sikres.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone