Kommuneplan forsiden

7.9.L4 Skovstrup

Mål

Målet er at sikre det særlige ved Skovstrup - herunder randbeliggenheden, landsbyens skovkarakter og bevaringsværdig bebyggelse. Det er også et mål at sikre landsbyen et fortsat eksistensgrundlag.


Skovstrup lever fint op til sit navn.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der blandt andet skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 4 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

Byggemuligheder

Der kan kun tillades et samlet enkeltprojekt på max. 4 boliger i alt i planperioden. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Arkitektur - Byrum og landskab

Fra syd er mødet mellem landsbyen og det åbne land særligt markant. Her ligger Skovstrup i en tæt skovindpakning ovenfor dalen omkring Risbro bæk.

Mod nord afgrænses landsbyen af denne ladebygning med de karakteristiske gule murfelter. Mange enkeltbygninger i Skovstrup er bevaringsværdige.

Det er hensigten at bevare Skovstrup som en åben grøn landsbystruktur med skovkarakter. Der lægges også vægt på at ny bebyggelse skal udformes under hensyntagen til de eksisterende landsbykvaliteter. Enten ved at bebyggelsen tilpasses de historiske byggetraditioner eller ved at der fx bygges i træ.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
Max. 1 bolig årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer.
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Området skal fremstå med skovkarakter. Bebyggelse og beplantning skal markere en kant mod det åbne land.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik eller landsbyens skovkarakter.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone