Kommuneplan forsiden

7.9.S1 Lundby Bakker

Mål

Målet er at sikre fortsatte udviklingsmuligheder for sommerhusområdet - uden at det sker på bekostning af områdets naturkvaliteter og sommerhuspræg. Det er også et mål at sikre de rekreative færdselsmuligheder gennem sommerhusområdet.


I Lundby Bakker er sommehusene en del af et attraktivt skov- og bakkelandskab.
Anvendelse

Hensigten er, at funktionerne understøtter områdets karakter som et rekreativt, sommerhus- og ferieområde.

Byggemuligheder

Bl.a. langs Sæderupvej er der en tendens til, at bebyggelsen skifter karakter til egentlige parcelhuse. Det er ikke hensigten. Det har været hensigten at undgå, at store grundstørrelser giver mulighed for at opføre huse, som i størrelse ikke passer ind i sommerhusområdet. Derfor er der fastlagt en maksimal størrelse på det bebyggede areal pr. grund frem for en bebyggelsesprocent. Det bebyggede areal omfatter ikke udhuse, garager mv.

Arkitektur - Byrum og landskab
  
To gode eksempler på, hvordan bebyggelse med sommerhuskarakter
kan indpasses i et naturpræget bakkelandskab.

Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg tilpasses naturomgivelser, da området fortsat skal fremstå som et sommerhusområde placeret i et skovområde. 

Bebyggelse og anlæg skal tilpasses det eksisterende terræn. Terrænnet skal fastholdes de konturer, der i dag findes, og når der bygges bygninger, skal disse indpasses det eksisterende terræn, og ikke omvendt.

Ubebyggede arealer skal fremstå med naturpræg for at sikre, at forarealer, p-pladser og lignende ikke udføres med fast belægning. I tilknytning til det enkelte sommerhus kan der dog anlægges en mindre terrasse. Det er også hensigten at undgå egentlige haveanlæg med hække, græsplæner, blomsterbede osv.

Trafik - Veje og stier

Der lægges vægt på at sikre et sammenhængende stisystem gennem Lundby Bakker som helhed - både sommerhusområdet og det fredede naturområde. Områdets funktion som sommerhusområde må ikke hindre de rekreative færdselsmuligheder gennem området.

11-05-2020
Anvendelse
Sommerhuse
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Bebygget areal:
Maks. 150 m² pr. grund for primært byggeri. Desuden maks. 50 m² pr. grund for sekundært byggeri.
Grundstørrelse: Min. 3.000 m²
Etager: Maks. 1
Højde: Maks. 5 m
Miljø
Miljøklasse 1-2, se Bilag A
Grundvandsinteresser, så der tillades ingen grundvandstruende aktiviteter.
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Området skal fremstå som et varieret skov- og bakkelandskab.
Kulturspor skal sikres.
Bebyggelse skal i placering, skala, formsprog og materialevalg tilpasses naturomgivelser.
Primære materialer for bebyggelsen skal være træ, men mindre dele kan fremstå i andre materialer.
Bebyggelse og anlæg skal tilpasses det eksisterende terræn.
Der skal anvendes jordfarver samt gråt og sort.

Ubebyggede arealer skal fremstå med naturpræg.
Markant beplantning skal bevares.
En lokalplan skal fastlægge retningslinier for bebyggelse og beplantning, der sikrer områdets naturpræg, og bebyggelsens karakter.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan
Zoneforhold
Sommerhusområde.