Kommuneplan forsiden

7.9.L1 Dall

Mål

Målet er at sikre landsbyens særlige karakter - herunder randbeliggenheden, kirkens fremtrædende placering og bebyggelsens udformning. Det er også et mål at sikre landsbyen et fortsat eksistensgrundlag.


Fra Øst er Dalls randbeliggenhed tydelig. Det samme er kontrasten mellem landsbyidyllen og højspændingstraceet.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 4 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.

Byggemuligheder

Dall fremstår uspoleret i sin struktur: først og fremmest karakteriseret ved gamle gårde i en åben grøn landsbystruktur på kanten af bakkerne. Det er hensigten at fastholde disse karaktertræk.

Der kan kun tillades et samlet enkeltprojekt på max. 4 boliger i alt. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbymiljøets særlige karakter og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Miljø

Området belastes af støj fra motorvejen.

Arkitektur - Byrum og landskab

Kirken har en fremtrædende beliggenhed i landsbyen. Det visuelle samspil med omkringliggende gårde er noget af det særlige ved Dall.

Bebyggelsen omkring kirken består ældre tre- eller firelængede gårde. Nogle af stald- og ladebygninger er opført i kløvede marksten. Ad Lille Dallvej skifter bebyggelsen karakter; her ligger en sammenhængende struktur af ældre villaer med enkelte nyere parcelhuse. Terrænfaldet og det bugtede vejforløb skaber et attraktivt miljø. Det er hensigten at bevare og bygge videre på disse karaktertræk.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Værksteder o.l.
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke kirken og landbrugets driftsbygninger)
Kun 1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder
Bygge- og beskyttelseslinier: motorvej og kirke (300 m), å (150 m)
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Grænseværdier for støj fra trafik, se retningslinie 13.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Beskyttet natur (§3)
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Kirken skal fastholdes som landemærke.
Provst Exner fredning
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
En lokalplan skal have bevarende sigte.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg respektere den stedlige byggeskik.
Markant beplantning skal bevares.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F
Zoneforhold
Landzone