Kommuneplan forsiden

7.9.L5 Torderup

Mål

Målet er at sikre Torderup et fortsat eksistensgrundlag gennem udviklingsmuligheder, som er afstemt efter bevaringshensyn.


Ankomsten til Torderup fra syd er markant. Det krogede vejforløb understreges af, at den østlige side er ubebygget.
Anvendelse

Med den brede vifte af anvendelsesmuligheder er der skabt mulighed for at ombygge bevaringsværdige landbrugsbygninger til nye formål, når de er overflødiggjort ifht. landbrugserhvervet. Formålet er blandt andet at skabe grundlag for fortsat bevaring og vedligeholdelse af bygningerne.

Forud for placeringen af institutioner med mere end 6 beboere og/eller 2 ansatte samt andre institutioner/virksomheder, som vurderes at kunne medføre betydelig genevirkning for området, skal der gennemføres en lokalplanlægning. Planlægningen skal sikre tilfredsstillende trafikbetjening, miljøforhold mv.


Ankomsten til flere af landsbyens gårde er markeret med allébeplantninger.
Byggemuligheder

Der kan kun tillades ét samlet enkeltprojekt på max. 6 boliger i alt i planperioden. Hensigten med den afdæmpede udviklingstakt, er at bevare landsbykarakteren og skabe basis for løbende integration af nye beboere.

Arkitektur - Byrum og landskab

Hensigten er at bevare den åbne grønne landsbystruktur.

23-11-2009
Anvendelse
Boliger (åben-lav/tæt-lav)
Enkeltstående butikker*
Mindre butikker til salg af egne produkter**
Hotel/restaurant
Klinikker
Kontorer
Service
Trykkeri
Kulturelle formål
Fritidsformål
Undervisning
Institutioner
Rekreative formål
Tekniske anlæg
Engroshandel o.l.
Transport o.l.
Oplagsvirksomhed o.l.
Værksteder o.l.
Mindre industri
Landbrug
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
* Bruttoetageareal: Max. 1.000 m² pr. dagligvarebutik og max. 250 m² pr. udvalgsvarebutik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.5
** Bruttoetageareal: Max. 250 m² pr. butik
Se uddybende vilkår i retningslinie 7.1.6
Byggemuligheder
Bebyggelsesprocent: Max. 30
Etager: Max. 1½
Højde: Max. 8,5 m (gælder ikke landbrugets driftsbygninger)
1-2 boliger årligt og kun som afrunding af eksisterende strukturer. Grønt areal kan ikke bebygges, se illustrationsplan.
Miljø
Miljøklasse 1-3, se Bilag A
Vejledende grænseværdier for støj fra erhverv, se retningslinie 4.1.3.
Ingen grundvandstruende aktiviteter
Arkitektur - Byrum og landskab
Historiske strukturer skal respekteres.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Markant beplantning skal bevares.
Udendørs oplag skal afskærmes med beplantning.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Parkering i overensstemmelse med Bilag F.
Zoneforhold
Landzone