Kommuneplan forsiden

7.9.N2 Indkilde

Mål

Målet er at beskytte grundvandsressourcen, de landskabelige kvaliteter og naturen. Der lægges også vægt på at underbygge de rekreative muligheder i området.

Anvendelse

Det er hensigten, at der skal kunne etableres mindre støttepunkter for friluftsaktiviteter i tilknytning til det rekreative stinet.

Der er mulighed for at anvende overflødiggjorte landbrugsbygninger til mindre erhvervsvirksomheder og 1 bolig pr. ejendom, men kun efter forudgående anmeldelse til Aalborg Kommune.


Byrådet ønsker en flersidig arealanvendelse i området med hovedvægt på ekstensiv landbrugsdrift - først og fremmest græsning.
Byggemuligheder

Bestemmelsen om højde og etageantal gælder kun nye bygninger til rekreative formål - uden tilknytning til eksisterende bebyggelse. Hensigten er, at eksisterende bebyggelse skal kunne genopføres og tilføjes mindre tilbygninger med samme højde og etageantal som de eksisterende bygninger.

Arkitektur - Byrum og landskab

Det åbne landskab har store kvaliteter, som der lægges vægt på at fastholde.

Landskabet er karakteriseret ved et smukt englandskab i Indkildedalen og et kuperet landskab, som ligger på kanten af morænebakkerne. Vest for Gistrup er der bevaringsværdige spor fra den oprindelige Gistrup landsby.

Det uforstyrrede landskab brydes mod nord af et højspændingstracé. Der lægges vægt på, at fremtidige ledninger så vidt muligt føres som kabler af hensyn til landskabet.

Nye bygninger kan fx udformes som længehuse med ydervægge i blank/hvidkalket murværk eller malet i jordfarver. Tage kan fx udføres i tegl (ikke glaseret), skifer eller beklædes med pandeplader. Bygninger til rekreative formål kan også udføres i træ.

11-05-2020
Anvendelse
Rekreative formål
Landbrug (ekstensiv)
Naturbeskyttelse
Grundvandsbeskyttelse.
Anvendelsen er specificeret i Bilag A.
Byggemuligheder
Ingen større udvidelsesmuligheder for virksomheder.
Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, medhjælperboliger o.l. kun i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Kun bygninger og anlæg som er nødvendige for områdets anvendelse.
Etager: Max. 1.
Højde: Max. 6 m for ny bebyggelse og max. 29 m for master.
Bygge- og beskyttelseslinier: Skov (300 m), vandløb (150 m) og fortidsminder (100 m).
Miljø
Beskyttet natur (§3).
Ingen grundvandstruende aktiviteter.
Arkitektur - Byrum og landskab
Landskabets åbne karakter skal fastholdes.
Råstofgrave skal efterbehandles som vedvarende græs.
Kulturspor skal sikres.
Kig til storbyen skal sikres.
Bebyggelse skal i skala, formsprog og materialevalg tilpasses det omgivende landskabs karakter.
Bevaringsværdige enkeltbygninger, se retningslinie 5.2.3.
Trafik - Veje og stier
Stiforbindelser skal sikres, se illustrationsplan.
Arealreservation Egnsplanvej.
Teknisk forsyning
Naturgasledning.
Højspændingstracé.
Zoneforhold
Landzone.
Del af vejareal er i byzone.